אלשיך על תהלים עח ה

(ה)שויקם בתורה "עדות ביעקב" וגם "תורה שם בישראל" שממנו יראו וכן יעשו, עם כל זה אנחנו חייבים לאומרו להוכיח, כי הלא "אשר צוה" ה' "את אבותינו", "להודיעם" היה "לבניהם" כמה דאת אמר ולמען תספר באזני בנך כו' "וידעתם כי אני ה'(שמות י, ב), "והגדת לבנך(שמות יג, ח) וכו', וכמה כתובים כאלה מה גם במשנה תורה, ולא היה הצווי רק