אלשיך על תהלים ד ג

<< אלשיך על תהלים • פרק ד >>
ב • ג • ד • ה • 


ולפרש הדבר הפך פניו נגד המחללים ואומרים שוא עבוד וכו', בראותם צרה עליו או שיחשבוהו לרשע. ואמר: "בני איש עד מה" אשר הוא "כבודי" שהוא סבול הצרות, תחשבהו "לכלמה" ואין זה רק ש"תאהבון ריק" שהוא טובות העולם הזה ותאותיו על כן "תבקשו כזב סלה" למצא תואנות להחזיק ידכם באמור הלא הצדיק סובל יסורין למצא נפקותא של כזב לומר כל עושי רע טוב בעיני ה':