איכה רבה פתיחתא יט


יט. עריכה

רבי אבין פתח:

"והוא מהשנא עדניא וזמניא" (דניאל ב, כא).
  • אמר ירמיה לישראל:
אילו זכיתם, הייתם יושבין בירושלים ושותין מי השילוח, שמימיו נקיים ומתוקים.
עכשיו שלא זכיתם, הרי אתם גולים לבבל ושותין מי פרת, שמימיו עכורין וסרוחין.
הדא הוא דכתיב: "ועתה מה לך לדרך מצרים לשתות מי שיחור ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר" (ירמיהו ב, יח).
אילו זכיתם, הייתם יושבים בירושלים ואומרים שירים ומזמורים לפני הקדוש ברוך הוא.
עכשיו שלא זכיתם, הרי אתם גולין לבבל וקוראים קינים ונהי.
הוי על נהרות בבל (תהלים קלז א).

איכה: