איכה רבה פתיחתא כ


כ. עריכה

רבי אלכסנדרי פתח:

אמר הקב"ה: שקדתי להכניס בני לארץ ישראל מיד, ואהיה כצפור בודד על גג: מה הציפור מתבודד, מגג לגג ומגדר לגדר ומאילן לאילן ומשוכה לשוכה, כך כשיצאו ישראל ממצרים, היו נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת: "ויסעו ויחנו". וכיון שבאו להר סיני, נעשו כולם הומוניא; 'ויחנו' אין כתיב כאן, אלא "ויחן שם ישראל" (שמות יט, ב). באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא: הרי השעה שאתן תורה לבני.
דבר אחר: שקדתי ואהיה (כציפור), אמר הקדוש ברוך הוא: שקדתי אני להשרות שכינתי בבית המקדש לעולם; ואהיה כציפור: מה הציפור הזה, בשעה שאתה נוטל גוזליה – היא יושבת בדד, כך אמר הקדוש ברוך הוא: שרפתי את ביתי והחרבתי את עירי והגליתי את בני לבין אומות העולם וישבתי לי לבדי, איכה: