איכה רבה פתיחתא יח


יח. עריכה

רבי אבין פתח:

(איכה ג טו): "השביעני במרורים" – בלילי הפסח של יום טוב הראשון;
הרוני לענה – בתשעה באב.

ממה שהשביעני בלילי יום טוב הראשון של פסח, הִרְוַנִי בלילי תשעה באב לענה.

הוי בלילי יו"ט הראשון של פסח הוא לילי תשעה באב.

ועל זה היה מקונן ירמיה: איכה ישבה בדד: