איכה רבה פתיחתא יז


יז. עריכה

רבי אבהו פתח:

(תהלים סט יג): "ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר" -

אלו עכו"ם, שהן יושבין בבתי תרטיאות ובבתי קרקסיאות.

ונגינות שותי שכר -

מאחר שהן יושבין ואוכלין ושותין ומשתכרין, הן יושבין ומשיחין בי, ומלעיגים בי.

ואומרין:

בגין דלא נצרוך לחרובא כיהודאי.

והן אומרין אלו לאלו:

כמה שנים את בעי מחי?

והן אומרים:

כחלוקא דיהודאי דשבתא.

ומכניסין את הגמל לטרטיאות שלהם, והחלוקים שלו עליו. והן אומרים אלו לאלו:

על מה זה מתאבל?

והן אומרים:

היהודים הללו שומרי שביעית הן, ואין להם ירק, ואכלו החוחים של זה והוא מתאבל עליהם.

ומכניסים את המתים לתיטרון שלהם, וראשו מגולח. והן אומרים אלו לאלו:

על מה ראשו של זה מגולח?

והוא אומר:

היהודים הללו שומרי שבתות הן, וכל מה שהן יגעין כל ימי השבת אוכלין בשבת,
ואין להם עצים לבשל בהן, והן שוברין מטותיהן ומבשלין בהן,
והם ישנים בארץ ומתעפרים בעפר, וסכין בשמן, לפיכך השמן ביוקר.

דבר אחר:

ישיחו בי יושבי שער - אלו ישראל, שהן יושבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.

ונגינות שותי שכר - מאחר שהן יושבין ואוכלין ושותין ומשתכרים בסעודת תשעה באב, יושבין וקוראין קינין ונהי ואיכה.