איכה רבה פתיחתא ז


ז. עריכה

רבי אבהו בשם ר' יוסי בר חנינא פתח:

(ישעיהו ג כו): "ואנו ואבלו פתחיה, ונקתה לארץ תשב":

אנינה מבפנים,

ואבילה מבחוץ.

פתחיה - חורבן ראשון וחורבן שני,

ונקתה - נקיה מדברי תורה, נקיה מדברי נבואה, נקיה מצדיקים, נקיה ממצות ומעשים טובים.

לפיכך לארץ תשב - (איכה ב י): "ישבו לארץ ידמו זקני בן ציון...".