איכה רבה פתיחתא ו


ו. עריכה

רבי אבהו בשם ר' יוסי בר חנינא פתח:

(הושע ה ט): "אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה, בשבטי ישראל הודעתי נאמנה".

אפרים לשמה תהיה, אימתי? ביום תוכחה, יום שהקדוש ברוך הוא עתיד להתוכח עמהם בדין.

אתה מוצא, בשעה שגלו עשרת השבטים, לא גלו יהודה ובנימין. והיו עשרת השבטים אומרים: "מפני מה הגלה אותנו והם לא הגלה? מפני שהם בני פלטין שלו, דלמא משוא פנים יש כאן ח"ו?" אין כאן משוא פנים, אלא עדיין לא חטאו. וכיון שחטאו הגלה אותם.

אמרו עשרת השבטים: "הא אלהינו הא אלהינו, הא תקיף הא תקיף, הא קשוט הא קשוט, דאפילו לבני ביתיה לא נסיב אפין."

כיון שחטאו - גלו. וכיון שגלו, התחיל ירמיה מקונן עליהם, איכה.