איכה רבה פתיחתא ח


ח. עריכה

רבי יצחק פתח:

(ירמיהו ט יח): "כי קול נהי נשמע מציון איך שודדנו, בושנו מאד כי עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו".

כי קול נהי נשמע מציון - וכי יש עצים בוכים, ויש אבנים בוכות, שאתה אומר כי קול נהי נשמע מציון?! אלא, ממי שהוא משרה שכינתו בציון.

איך שודדנו? - איך הות לן מבזוזים?

בושנו מאד כי עזבנו ארץ - זו ארץ ישראל, דכתיב: (דברים יא יב): "ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה".

וכי השליכו משכנותינו - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.


דבר אחר:

בושנו מאד כי עזבנו ארץ - אלו דברי תורה, כמאן דאמר: (איוב יא ט): "ארוכה מארץ מדה".

וכי השליכו משכנותינו - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

דבר אחר:

בושנו מאד כי עזבנו ארץ - זה בית המקדש, כמה דאת אמר (יחזקאל מג יד): "ומחיק הארץ ועד העזרה התחתונה".

וכי השליכו משכנותינו - חורבן בית ראשון וחורבן בית שני.

כיון שחטאו גלו, כיון שגלו התחיל ירמיה מקונן עליהם: איכה.