איכה רבה פתיחתא יד

(הופנה מהדף איכה רבה פתיחה יד)


יד.    [ עריכה ]
רבי חנינא בר פפא פתח:

(משלי כט ט): "איש חכם נשפט את איש אויל, ורגז ושחק ואין נחת".

אמר רבי סימון: כל מי שהוא דן את טיפש, הוא עצמו נידון. הדא הוא דכתיב:

חכם נשפט - "שופט" אין כתיב, אלא "נשפט".

דבר אחר:

איש חכם נשפט - זה הקדוש ברוך הוא, (איוב ט): "חכם לבב ואמיץ כח"

את איש אויל - אלו ישראל, שנאמר (ירמיהו ד): "כי אויל עמי".

ורגז ושחק - רגזתי ואין נחת, שחקתי ואין נחת:

רגזתי עליכם בימי פקח בן רמליהו, שנאמר (דברי הימים ב כח ו): "ויהרג פקח בן רמליהו..."
שחקתי עליכם בימי אמציהו, שנאמר (דברי הימים ב כה יא): "ואמציהו התחזק וינהג את עמו, וילך גיא המלח" (::מהו גיא המלח? תחת כפי המלח, תחת כפויי מלחמה). (דברי הימים ב כה יב): "ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש הסלע וישליכום מראש הסלע וכולם נבקעו".
באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא: לא גזרתי מיתה לבני נח, אלא בחרב, ואלו ויביאום לראש הסלע וישליכום וכולם נבקעו!
ואין נחת - באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא: מה אלו עושין כאן? יגלו!

כיון שחטאו, גלו, וכיון שגלו, התחיל ירמיה מקונן עליהם, איכה.