איכה רבה ד י

<< · איכה רבה · ד · י · >>


י.    [ עריכה ]

זכו נזיריה משלג אלו שהיו שותין את השלג . צחו מחלב - אלו שהיו שותין את החלב. אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם. ספיר זה דבר קל הוא. אמר רבי פנחס: מעשה באדם אחד שהלך למכור ספיר ברומי. אמר לו הלוקח: על מנת לבודקו אקחנו. נתנו על גבי הסדן והתחיל מקיש עליו בפטיש. נבקע הסדן ונחלק הפטיש והספיר עמד במקומו. (ס"א ספיר גזרתם אמר רבי יודן כל גזירה וגזירה שהיתה בירושלים היתה קשה כספיר. ואם תאמר רך הוא אמר רבי פנחס כו'):