איכה רבה ד ט

<< · איכה רבה · ד · ט · >>


ט.    [ עריכה ]

ויגדל עון בת עמי ר' יהושע בר' נחמיה בשם ר' אחא אמר: נאמר בשבט יהודה ובנימן מה שלא נאמר בסדומיים. בסדומיים כתיב: (בראשית י"ח) וחטאתם כי כבדה מאד. אבל בשבט יהודה ובנימן נאמר: (יחזקאל ט') ויאמר אלי עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד. אמר רבי תנחומא אית לי חורי. ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים אותן לא פשטו ידיהם במצוות, ואלו פשטו ידיהם במצוות. הדא הוא דכתיב: ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן וכל כך למה? בשביל שהיו לברות למו.