איכה רבה ג ב

<< · איכה רבה · ג · ב · >>


ב.    [ עריכה ]

בלה בשרי זה ציבור ועורי זה סנהדרין. כשם שהעור חופה על הבשר כך סנהדרין חופין על ישראל. שבר עצמותי עיצומי בני אדם שהיו כבני העצומים. בנה עלי ויקף ראש - זה נבוכדנצר, דכתיב: ביה (דניאל ב') אנת הוא ראשה די דהבא ותלאה זה נבוזראדן. דבר אחר: ראש זה אספסינוס. ותלאה זה טרכינוס. במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי שמואל: ארבעה חשובין כמתים: סומא - דכתיב: במחשכים הושיבני כמתי עולם. מצורע - שנאמר: (במדבר י"ב) אל נא תהי כמת. ומי שאין לו בנים - דכתיבבה ברחל: (בראשית ל') הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. ומי שירד מנכסיו - שנאמר (שמות ד') כי מתו כל האנשים. וכי מתים היו? אלא שירדו מנכסיהם.