אור החיים על דברים כ יב

ראו פירוש אור החיים על פסוק י'