אבן עזרא על תהלים נו

פסוק א

עריכה


למנצח על יונת אלם - על נועם פיוט תחלתו יונת אלם רחוקים.

ומכתם - דבר נכבד מכתם פז.


פסוק ב

עריכה


חנני שאפני - כדרך משל, הוא אבימלך או עבדיו.


פסוק ג

עריכה


שאפו - הטעם כמו מלעיג. למה שאפו צוררי כל היום ויש לי מלאכים רבים במרום נלחמים בעבורי?! כי מלת מלחמה ואחריה למד היא לעזר, כי הטעם בעבורו הוא, כמו: הנלחם לכם, רק עם מלת עם לגנאי.


פסוק ד

עריכה


יום, אליך - כמו עליך, כמו: אל הנער הזה התפללתי.


פסוק ה

עריכה


באלהים - טעם דברו שהתנבא עליו שמואל שימלוך על ישראל, על כן באלהים בטחתי שימלא דברו.


פסוק ו

עריכה


כל, יעצבו - מגזרת עצבון. והטעם יעציבוני, בעבור דבר שאני בוטח בשם.


פסוק ז

עריכה


יגורו - מגזרת גדוד שיהיו רבים ולא אוכל להמלט, על כן ישמרו רגלי שלא אברח.


פסוק ח

עריכה


על - בעבור האון שיש בלבם, או בעבור האון שהם מלאים ממנו, שימני פליט להם והורידם באף אם הם רבים, על כן הזכיר עמים.


פסוק ט

עריכה


נודי - כמו נדודי, וישב בארץ נד.

ספרת - הטעם אתה תדע כמה פעמים אני נודד ממקומי והיה דרך צחות נודי עם בנאדך. והטעם: כי טפותיו שהם דמעותיו ספורות הם להשם, וזה הטעם הלא בספרתך וכאילו הם מחוברות בנאד דרך משל, שלא אבדה טפה מהם.


פסוק י

עריכה


אז - הטעם כאשר יראו אויבי שאני קורא בשמך יפחדו.

וטעם זה ידעתי – בזה ידעתי.


פסוק יא

עריכה


באלהים - אז אומר בעזרת השם, להלל הדבר שדבר לי שמואל פעם אחרי פעם.


פסוק יב

עריכה


באלהים - אז אהיה בוטח בשם לעולם.


פסוק יג

עריכה


עלי - יש אומרים: כי הנדר באלהים בטחתי. ויתכן שנדר עולות והוא הנכון, כי ככה אני חייב לשלם נדרי על הטובה שגמלתני.