אבן עזרא על תהלים נו

פסוק אעריכה

למנצח על יונת אלם - על נועם פיוט תחלתו יונת אלם רחוקים.

ומכתם - דבר נכבד מכתם פז.


פסוק בעריכה

חנני שאפני - כדרך משל, הוא אבימלך או עבדיו.


פסוק געריכה

שאפו - הטעם כמו מלעיג. למה שאפו צוררי כל היום ויש לי מלאכים רבים במרום נלחמים בעבורי?! כי מלת מלחמה ואחריה למד היא לעזר, כי הטעם בעבורו הוא, כמו: הנלחם לכם, רק עם מלת עם לגנאי.


פסוק דעריכה

יום, אליך - כמו עליך, כמו: אל הנער הזה התפללתי.


פסוק העריכה

באלהים - טעם דברו שהתנבא עליו שמואל שימלוך על ישראל, על כן באלהים בטחתי שימלא דברו.


פסוק ועריכה

כל, יעצבו - מגזרת עצבון. והטעם יעציבוני, בעבור דבר שאני בוטח בשם.


פסוק זעריכה

יגורו - מגזרת גדוד שיהיו רבים ולא אוכל להמלט, על כן ישמרו רגלי שלא אברח.


פסוק חעריכה

על - בעבור האון שיש בלבם, או בעבור האון שהם מלאים ממנו, שימני פליט להם והורידם באף אם הם רבים, על כן הזכיר עמים.


פסוק טעריכה

נודי - כמו נדודי, וישב בארץ נד.

ספרת - הטעם אתה תדע כמה פעמים אני נודד ממקומי והיה דרך צחות נודי עם בנאדך. והטעם: כי טפותיו שהם דמעותיו ספורות הם להשם, וזה הטעם הלא בספרתך וכאילו הם מחוברות בנאד דרך משל, שלא אבדה טפה מהם.


פסוק יעריכה

אז - הטעם כאשר יראו אויבי שאני קורא בשמך יפחדו.

וטעם זה ידעתי – בזה ידעתי.


פסוק יאעריכה

באלהים - אז אומר בעזרת השם, להלל הדבר שדבר לי שמואל פעם אחרי פעם.


פסוק יבעריכה

באלהים - אז אהיה בוטח בשם לעולם.


פסוק יגעריכה

עלי - יש אומרים: כי הנדר באלהים בטחתי. ויתכן שנדר עולות והוא הנכון, כי ככה אני חייב לשלם נדרי על הטובה שגמלתני.