אבן עזרא על תהלים יח

פסוק אעריכה


למנצח - טעם לעבד ה' כי הוא משמר דרכיו, כמו: שמרתי דרכי ה', יגמלני ה' כצדקי, וזאת השירה חברה בהשבע אנשיו שלא יבוא עמהם עוד למלחמה, והזכיר עם אויביו שאול.


פסוק בעריכה


ויאמר - מלת רחמים בכל המקרא מהבנין הכבד.

וארחמך - מבנין הקל ואיננו פועל יוצא, על דרך: בני יצאוני יצאו ממני חזקתני חזקה ממני וזה אבקש רחמים ממך. ויש אומרים: כמו תרגום אהבך.


פסוק געריכה


ה' סלעי - דרך משל, כאדם שהוא במקום גבוה ולא יפחד מהשפל ממנו.


פסוק דעריכה


מהלל אקרא ה' - בקראי אליו בתהלות מיד אושע.


פסוק העריכה


אפפוני חבלי מות - כמו צירים וחבלים ועל כן הוא בשלש נקודות להפריש בינו ובין חבלי מנשה.

ונחלי - דמה האויב למים, כמלך אשור את מי הנהר, אזי המים שטפונו. אמר רבי יהודה הלוי: מ"כ כי בליעל דרך תפלה אל יעלה והוא האויב וחבלי דרך משל לחבלות המות.

פסוק זעריכה


בצר לי, מהיכלו - השמים שכל גזירותיו כתובות וחתומות שם.


פסוק חעריכה


ותגעש - הזכיר הארץ וההרים בעבור היותם עומדים ואין להם תנועה, וזה משל שיתגעשו כל שונאי דוד מפני חרון השם, ואילו היו חזקים כהרים.


פסוק טעריכה


עלה - כמו: תשלח חרונך וככה והיתה לשרפה מאכלת אש והטעם המות.


פסוק יעריכה


ויט - הטעם שתרד הגזירה על האויבים מן השמים, מאת השם הנכבד.


פסוק יאעריכה


וירכב - דרך משל, והטעם: רדת הגזירה במהירות בלי התמהמה ועיכוב.


פסוק יבעריכה


ישת - בשאון גלי הים יתגעשו מימיו וירבה האיד העולה, על כן יולד שם חשך, וזה הוא חשכת מים עבי האד כאשר יהיה עב והוא הענן. והטעם רדת הגזרות ואין אדם רואה אותם.


פסוק יגעריכה


מנוגה - טעם עביו עברו עברו החוק הידוע ברוב.

ברד וגחלי אש - הוא כדמות ברזל השורף, גם ממית ברוח. והטעם היראה והפחד בלב האויבים כשמוע קול הרעם.


פסוק ידעריכה


וירעם - המם שרש והזכיר פעם שנית ברד וגחלי אש להתחברם רגע אחד.


פסוק טועריכה


וישלח חציו - ומלת רב פעל עבר מפעלי הכפל על משקל: כי אם תם הכסף והוא מגזרת ורובו והנה רב כנגד וישלח.


פסוק טזעריכה


ויראו אפיקי מים - המקומות החזקים והטעם לגלות סתר הקמים על דוד. והלל אומר: יתכן להיות הטעם דרך אחרת, כי השם ירעיש את הארץ כאשר ירצה. והטעם שיסירנה ממתכונתה ויוריד המים מן השמים, ומי שיש לו כח לעשות ככה יצילני.


פסוק יזעריכה


ישלח ממרום - או מלאכו ויקחני מאלה שהקיפוני.

ימשני ממים רבים - כנגד ונחלי בליעל.


פסוק יחעריכה


יצילני - נראה המשל במים שהוא איבי תחסר מלה שהוא עז.


פסוק יטעריכה


יקדמוני - כנגד קדמוני מוקשי מות.


פסוק כעריכה


ויוציאני למרחב - הפך בצר לי אקרא ה'.


פסוק כאעריכה


יגמלני - דבק עם אשר לפניו וכל זה עשה שיגמלני כצדקי.

כבר ידי - על דרך: בתום לבבי ובעבור היות רוב המעשים בידים, הזכיר עמהם בור כדרך ובנקיון כפי.


פסוק כבעריכה


כי שמרתי - מצות עשה ומלת דרכי תשמש אחרת עמה.

ולא רשעתי - מדרכי אלהי מצות לא תעשה.


פסוק כגעריכה


כי - לא אשכח משפטיו וזה טעם לנגדי.


פסוק כדעריכה


ואהי תמים - כמו: תמים תהיה.

ואשתמר מעוני - כמו: מענה לב.


פסוק כהעריכה


וישב - הזכיר כבור ידי לנגד עיניו - כנגד כי כל משפטיו לנגדי.


פסוק כועריכה


עם החסיד יראה חסדיו, גבר - תואר ואיננו סמוך.

תתמם - מובלע תי"ו שלישי, כמו תתחזק. והטעם יראה פעלך שהוא תמים, או אתה תמים דעים.


פסוק כזעריכה


עם נבר - מפעלי הכפל כמו נקל ונמס.

תתפתל - כמו: נפתולי אלהים על דרך תלחם עד שתנצחנו.


פסוק כחעריכה


כי, עני - הפך עקש.

ותושיע - הפך תתפתל.

והזכיר עם – כי פלא הושע עם גדול מתשועת איש אחד.

והזכיר ועינים רמות – ואינם רואות בלילה.


פסוק כטעריכה


כי - הזכיר כי אתה תאיר נרי והוא משל למזלו הטוב.


פסוק לעריכה


כי, ארוץ - כמו ארצץ וכמוהו מרוצתם. ויש אומרים: ארוץ אחרי הגדוד כדרך ארדוף, שימצא עם אחרים ופעם לבדו. והטעם כי בך לבדך אנצח רבים.

וטעם בך – עמך או בשמך שאקרא.


פסוק לאעריכה


האל - הטעם שהוא תקיף ולא יעשה עול רק תמים דרכו. וכבר אמר ואמרתו אין דופי בה ושמץ כי היא צרופה שהוא יהיה לעולם מגן לחוסים בו. עמך או בשמך שאקרא.


פסוק לבעריכה


כי - ואין עומד כנגדו שלא ימלא אמרתו, כי אין אלוה בלתו.


פסוק לגעריכה


האל - וכאשר הוא אל תקיף אזרני חיל, מתוקפו וכאשר דרכו תמים, כן נתן דרכי תמים וטעם ויתן כי מאתו יסוב הטוב.


פסוק לדעריכה


משוה - בעבור שהזכיר דרכו, הזכיר רגלי.

ומשוה - כמו שוה, או כמו: שויתי ה' לנגדי תמיד.

ויעמידני - שלא אכשל.


פסוק להעריכה


מלמד - מרגיל למודי הרע למוד מדבר.

ונחתה - כל אחת מזרועותי, כדרך: בנות צעדה עלי שור והנו"ן שרש, כמו: ותנחת עלי ידך. ויתכן להיות ונחתה כמו נחת הוא ואות הנו"ן לבנין נפעל ויחסר בית מזרועותי, כמו הנמצא בית ה'.


פסוק לועריכה


ותתן - הזכיר וימינך - כנגד המלמד ידי למלחמה וזאת הענוה ששמת בי היא תגדלני ותעצימני והנה תרבני, כמו: על כל רב ביתו.


פסוק לזעריכה


תרחיב, קרסולי - כתרגום: אשר לו כרעים.

וטעם תרחיב – בעבור.


פסוק לחעריכה


ארדוף - ולא אשוב מאחריהם.


פסוק לטעריכה


אמחצם, קום - שם הפועל כאשר יפלו.


פסוק מעריכה


ותאזרני חיל - נתת כח לאברי גופי לסבול טורח המלחמה.


פסוק מאעריכה


ואויבי נתתה - כאילו אמר נתתה לי עורף.

אויבי - בנוסם כמו: ידך בעורף אויביך.


פסוק מבעריכה


ישועו, על ה' - כמו אל ה', כמו: ותתפלל חנה על ה'.


פסוק מגעריכה


ואשחקם, אריקם - כמו: ורקות בשר אע"פ שהיה ראוי להיות הקוף דגושה.


פסוק מדעריכה


תפלטני מריבי עם - הם ישראל, רמז לשאול על כן אחריו: עם לא ידעתי יעבדוני.


פסוק מהעריכה


לשמע, ישמעו - כדרך וישמע שאול יתחברו.

יכחשו לי - והטעם שיכחשו לי - שהיו מתהללים בגבורתם, כנגד גבורתי, כמו: ברוב עזך יכחשו לך אויביך.


פסוק מועריכה


יבולו - כמו: נבול תבול.

ויחרגו - כתרגום: חרגת מותא ואין ריע לו במקרא.

ממסגרותיהם - מארמוניהם הנשגבים שיסגרו בהם מפחד.


פסוק מזעריכה


חי - הטעם כי חי צורי לעולם ולעולם יהיה רם אלהי ישעי, על כן לא אפחד.


פסוק מחעריכה


וידבר - כמו: כעדר בתוך הדברו.


פסוק מטעריכה


מפלטי מאיבי - יש אומרים: שאול ואנשיו.

אף מן קמי - הם גויי הארצות.

מאיש חמס - מלך פלשתים כי רחוק הוא שיאמר על שאול מאיש חמס. גם יתכן להיות: רמז לשאול כאשר אמר: מרשעים יצא רשע.


פסוק נעריכה


על כן אודך - בפי כי הגבורה שלך היא.


פסוק נאעריכה


מגדל - ולשמך אזמרה שהוא מגדיל.