אבן עזרא על איכה ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

איכה יעיב – יש אומרים יעיב מ"עב" כמו יחשיך, והנכון יגביה עד עב:

הדום – דמות כסא קטן לרגלים:

פירוש הטעמים

איכה יעיב – לא הגביה ה' את ציון רק באפו, כדי להשליכה ממקום גבוה.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אל"ף נאות במקום ו"ו, כמו נות כרות רועים (צפניה ב, ו), וכן תתאו לכם (במדבר לד, ז):

פירוש הטעמים

והשפיל המבצרים וחיל מלכה, שהיו דרים במגדל בארמון.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויבער - פועל עומד, ויחסר אף. והנכון שהוא שב אל בחרי אף.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נצב ימינו - בנין נפעל. ויש ימין זכר כמו נאדרי בכח (שמות טו ו).

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וירב - בג' נקודות תחת היו"ד מהבנין הכבד הנוסף.
תאניה - התי"ו נוסף מגזרת ואנו ואבלו (ישעיה ג כו).

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויחמוס - חשף, נחמסו עקביך (ירמיהו יג כב).
סֻכּוֹ וסֻכָּתוֹ כמו חֻקּוֹ וחֻקָּתוֹ.
מועדו - כמו באי מועד (לעיל א ד).

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נאר - הנו"ן שרש, נארת ברית עבדך (תהלים פט מ), כמו עזב או שנא.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נטה קו תהו. ( על פי: ישעיה לד יא).
חל - כמו ותעמוד בחיל (ש"ב כ טו) והוא מקום סביב חומה.

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אבד ושבר - שב אל השם הכתוב בפסוק הראשון.

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ראשן - שער ראשן, או כמשמעו.

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חמרמרו - כראשון (לעיל א כ).
בעטף - בחסרון ה"א מבנין נפעל, כמו בהרג הרג (יחזקאל כו טו)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שי"ן בהשתפך קודם תי"ו התפעל כמו וישתמר (מיכה ו טז).

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אעידך - מגזרת עדות.

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ותפל - כמו שוא, וכן היאכל תפל (איוב ו ו) שאין לו טעם מדרך ישרה, וכן לא נתן תפלה ( איוב א כב).
משאות - נבואות, וכן משא דמשק (ישעיה יז א).
ומדוחים - שהדיחו מדרך ישרה.

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כלילת יופי - מגזרת כל.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פצו - פתחו, כמו יפצה פיהו (איוב לה טז).

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בצע - כלה, וכן וידיו תבצענה (זכריה ד ט).

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פוגת - דבק, והטעם פוגת עין מגזרת ויפג לבו (בראשית מה כו).

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

רני - הרמת קול בשיר או בנהי וכן ויעבר הרנה (מ"א כב לו) הכרוז.

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

טפוחים - מגזרת טפח, כמנהג הנשים עם ילדיהם הקטנים שיישנו.

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שכבו - מטעם ושכבתי עם אבותי (בראשית מז ל).

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מגורי - מגזרת גורו לכם מפני חרב (איוב יט כט). ויש אומרים שהטעם אנשי מגורי.