תשובות רשב"א/חלק ו/ח

סימן חעריכה

ולענין מי שאבדה כתובתה בין גרושה בין נתאלמנה בכל מקום שכותבין כתובה אינה גובה. וכמ"ש הריא"ף ז"ל בפ' הכותב. ואפי' יש לה עדים שהכניסה לו כך וכך בנדוניתא כל שאין שטר הכתובה בידה הבעל נאמן לומר פרעתיה. אלא שיש עליו שבועת היסת ככופר. ואם מת הבעל טוענין בשביל היתומים.