תשובות רשב"א/חלק ה/לז

סימן לזעריכה

עוד שאלת: הא דאמר ר' פדת בפ"ק דנדה (דף ח ע"א): מאן תנא קיטפא פירא הוי? ר' אליעזר. ותמה אני [מנ"ל] לר' פדת דקיטפא פירא הוי? אי משום דנהיגה בה שביעית, הא כל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה, נוהג בו שביעית, ואף על פי שאינו פרי. וניחא ליה: דדילמא ר"פ אמילתיה דר"ש סמיך, דאמר: אין לקטף שביעית, מפני שאינו פרי. אלמא: שמעי' לת"ק, דאמר: פירא הוי.

תשובה: שפיר קאמר: דמדר' (פדת) [שמעון], נשמע ליה לת"ק. דטעמיה דקיטפא, משום דהוי פירא. ועוד י"ל, דכיון דשמעינן לר"א דאמר בהדיא: דקיטפא פירא הוי; דתנא ר' אליעזר אומר: המעמיד בשרף העלין, ובשרף הפגים, אסור. ורבנן נמי, לסהדותיה דר' יהושע, אמרינן: פירא הוי. דתנא א"ר יהושע: בפי' שמעתי, שהעמיד בשרף העיקרים, מותר. בשרף הפגים, אסור (מ"ד) [מה"ט] נמי, שביעית נהוג בה. והאי טעמא, טעמא תריצה היא, דלית בה ספיקא.