תשובות רשב"א/חלק ד/שה

סימן שהעריכה

ולענין ידים שאין מוכיחות, אי הלכה כשמואל דאמר: לא הוויין ידים? ודאי נראה דהלכה כשמואל, ובעי לי בקדושין. אבל בגט, אין צריך מינאי. וכ"נ ממה שכתב הרב אלפסי ז"ל בהלכות. ואם יש בידכם חידושי נדרים שלי, צא ועיין בפרק קמא, ומשם תראה מה שעלה בדעתי, בכל מה שנאמר באותם שמועה דנדרים ובפרק קמא דקדושין, ובפרק בתרא דגיטין.