תשובות רשב"א/חלק ד/שא

סימן שאעריכה

עוד דתנן בפרק ארבעה אחין (דף ל:): וכולן שהיו להן קידושין, או גירושין מספק כו'. פלא! אמאי לא מוכח בפרק קמא דמכילתין מהכא, דמיתה מפלת. דאי נשואין, אפילו נתגרשה בוודאי אינה מתייבמת, ע"כ.

תשובה: ומאן לימא לך, דמתני' בשכנס נכרית ולבסוף גירש. דלמא בשגרש ולבסוף כנס. ואי משום דאמרינן עלה בגמרא: אשה זו בחזקת היתר לשוק עומדת; לאו למימרא דבשכנס תחילה, דקיימא בחזקת היתר לשוק. אלא אפי' בשגירש ולבסוף כנס, משום דכיון דערוה נישואיה וודאי, וגירושיה ספק, בחזקת גרושה1 קיימא, דמספק אל תוציאנה. א"כ נכרית זו, בחזקת היתר עומדת. וכן קבלנו מרבותינו הצרפתים. וכ"ש דלמסקנא, דאוקי רבא כל שיש בגירושין יש בקידושין, תו לא אצטרכין לטעמא דחזקת היתר לשוק עומדת. ודילמא בשגרש ולבסוף כנס היא, מתני'.