תשובות רשב"א/חלק ד/רצא

סימן רצאעריכה

שאלת: הורנו הלכה למעשה, המרכיב אילן לאילן, דמלו ליה תלת שנין משעת נטיעה, אם יש בו משום ערלה. כי ממה שכתבתי בחי' ראש השנה, נראה דמותר, אף על פי שנפסק מן האב. ונראה ממה שכתב הרמב"ם ז"ל בספר זרעים, דהברכה, כל זמן שלא נפסק מן האב מותר. אבל אם נפסק מן האב, מונה משעה שנפסק.

תשובה: איני רואה ספק במה ששאלת. כי בודאי המרכיב יחור של אילן זה, באילן זקן שכבר מלו ג' שנים, אין בו משום ערלה. וכדאיתא בסוטה, פרק משוח מלחמה (דף מ"ג ע"ב), גבי ילדה שסבכה בזקנה. ומה שראית בחידושין, שחלקתי בין קודם שנפסק, ללאחר שנפסק, לא במרכיב ראית, אלא במבריך. דהתם ודאי לפי מה שכתבתי שם, יש לחלק בין קודם שנפסק מן האב, ללאחר שנפסק מן האב. וזה פשוט.