תשובות רשב"א/חלק ד/רפא

סימן רפאעריכה

מונטוסון.

שאלת: מה שאמרו בכתובות, ר"פ אף על פי (דף נה): קנו מידו, לא צריך לאימלוכי ביה. אם הוא בכל שטר וקנין שבעולם, בין במתנ' ומכירה, בין בהלוא'? ואמרת: שאתה תמה על הרמב"ם ז"ל, שפירשה אפילו בהלואה.

תשובה: ומי לא ידע בכל אלה, שבכל קנין, נאמר שאין צריך לימלך בו. ולא ראיתי מי שפקפק בדבר זה מעולם. אלא בין במתנות, ומכירות, והלואות, כיון שקנו מידו, אין צריך לימלך בו, דסתם קנין לכתיבה עומד.