תשובות רשב"א/חלק ד/רסג

סימן רסגעריכה

ומה ששאלת: מה שכתב הרמב"ם ז"ל: בזמן הזה שאנו עושין ב' ימים טובים של גליות, לא יניח אדם מי"ט ב' לחבירו, ומתנה. לא נראו לנו דברי הרב ז"ל בזה, כלל. מ"מ אפשר לפי דבריו, שביצה מותרת. שלא אמר כן הרב ז"ל, אלא במתנה, דאנן כיון דידעינן בקיבועא דירחא, אין לנו להתנות בהן. מ"מ ביצה, כדקיימא קיימא, דלא חמירא לדידן דידעינן בקיבועא דירחא, ממאן דלא ידע.