תשובות רשב"א/חלק ד/רג

סימן רגעריכה

טרכונא

כתבת: אם נטריח ללוה שאין לו מעות, למכור. ומההיא דפרק הכותב (דף פו), משמע דדוקא בתולה.

תשובה: גם בזו, איני יודעה מה אתה שואל. הדבר ברור הוא, שאין מטריחין את הלוה למכור. וכדאמרינן התם: הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו לו שלא כהוגן. דאלמא: מדינא, לא מטרחינן ליה.