תשובות רשב"א/חלק ד/קצד

סימן קצדעריכה

טרכונה.

שאלת: שני שטרות, אחד כתוב בו אדר סתם, ואחד אדר שני, אם נאמר כי אותו סתם מוקדם. מדאמרינן בשקלים, לענין שטרא מאי? תניתוה. ר' מאיר אומר כו'. וקי"ל כר' יהודה. ובנדרים (דף סג) לא פסקו דבר, דאגב גררא נסביה.

תשובה: בזו איני יודע מה אתה שואל, דרבי מאיר ור"י הלכה כר"י.