תשובות רשב"א/חלק ד/קנג

סימן קנגעריכה

עיראט. לחכם רבי שמואל ברבי מרדכי.

שאלת אשה שעשתה שליח לקבלה, וחזרה ועשתה שליח אחר אם בטל שני את הראשון? ואם גלתה דעתה שלא בטלו, אם יש לבטלן מטעם אין ברירה בדאוריתא? וכן אם עשתה אותם ביחד.

תשובה: אם עשתה שליח, וחזרה ובטלה את הראשון, יכולה היא לבטלו, קודם שיגיע גט לידו. דאתי דיבור ומבטל דיבור. אבל אם עשתה שליח וחזרה ועשתה שליח, ואפי' עשרה זה אחר זה, או שעשתה עשרה בבת אחת, כל שהגיע הגט ליד אחד מהם, מגורשת. דלא שייך בכי הא: ברירה. ותדע לך: דהא בכתיבת הגט נמי לשם מי כתבו איכא ברירה. וכדאמרינן בר"פ כל הגט (כ"ה ע"א): בעא מיניה רב הושעיא מרב יהודה: אמר ללבלר: כתוב גט למי שתצא בפתח תחלה, מהו? א"ל: תניתוה: יתר מכאן: אמר ללבלר: כתוב לאיזו שארצה אגרש בו, פסול לגרש בו. אלמא: אין ברירה. ואילו בשליחו' כתיבתו והולכתו, לא אמרי': יש ברירה. כדאמרי' בשלהי פרק האומר (ס"ז ע"ב) בגיטא דכולכם: כתובו כל חד מנכון, חתומו כל תרי מינכון, אובילו כל חד מינכון. ולא אמרינן בכי הא: יש ברירה מי הוא שצוה לכתוב מי הוא צוה (שמא צ"ל: שצוה) לחתום ולהוליך. אבל אפשר שאם אמרה: כל מי מכם שירצה הבעל ליתנו לו יהא שלוחי לקבלה, שנאמר בזה: אין ברירה, כענין: לאיזה שארצה אגרש בו, דאין ברירה.