תרומת הדשן/א/רפו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רפועריכה

פלוני הגידו לו שמת לו אח שהיה חביב לו ביותר וצועק אוי ואבוי ורצה לתלוש שערו ולשרוט בבשרו מוזהר הוא בכה"ג שאין המת לפניו בלא תשימו קרחה ובשרט לנפש או לאו:

תשובה יראה דמוזהר הוא בכה"ג דלא אשכחן חילוק בין שיש המת לפניו ובין שאינו לפניו ותו נראה ראייה דאין לחלק מדאיצטריך למידרש בפ' בתרא דמכות דסרט על ספינתו שטבעה בים דפטור וסתמא דמילתא אותה קרחה על פי השמועה היא דבסתמא אינו עומד על שפת הים ורואה אותה טובעה אלמא כה"ג על המת חייב. ואין לדחוק ולומר דאיירי בעומד על שפת הים דא"כ כיון דנקט תלמודא כבר על ביתו שנשרף או שנפל דשכיח דלפניו הוא למה לי תו למינקט ספינה שטבעה דלא שכיחא הוא דקאי גם התם. הנראה לע"ד כתבתי: