תרומת הדשן/א/רד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רדעריכה

נכרי נגע ביין שבחבית ע"י נצוק ובאותו העיר רגילים למכור היינות לנכרים. מעט בזול משאם היו מוכרים לישראל אבל באותו שנה היין יוקר ואין להם יין כשר ברווחא ובדוחק יש לאותו צבור יין לשתות כל אותה השנה יש להתיר נצוק כה"ג או לאו:

תשובה יראה דלכאורה היה נראה להביא ראייה דלא שרינן כה"ג ואע"ג דכתב אשירי בשם מהר"ם וכן כתב במרדכי דנהגינן בהפסד מרובה כר"ת דכתב נצוק אינו חיבור ובהפסד מועט כרש"י דפסק דנצוק חבור וראיתי בתשובת אחד מן הגדולים שכתב בשם רבו אחד מן הגדולים דכל מה שהוא בחבית הן גדולה הן קטנה חשיב הפסד מרובה לאפוקי מה שהוא בכד או בקנקן מ"מ נראה להוכיח דבנ"ד אפילו חבית גדולה חשיב הפסד מועט הואיל ואפשר למכור לנכרים כמו שהוא רגילות ואע"פ שצריך לזלזל קנת במכירה וראייה מהא דאמר בפ' הניזקין ובפ' הגוזל בתרא דמדמע חולין בתרומה חשיב הפסד מועט משום דעדיין ראוי למכור לכהנים אעפ"י שצריך לזלזל במכירתו ולא מפליג בין רב למעט. וא"ת בנ"ד הואיל ואיכא דוחקא דצבורא לשתות יש להתיר כמו בהפסד מרובה נראה להביא ראייה דלא אמרינן הכי דבפ"ק דנידה איתא דר' אליעזר השיב לחכמים מריבה אחת בהיתל"ו שעברו עליה ג' עונות ואמרו דיין שעתה ואמרו לו חכמים אין שעת הדחק ראייה מאי שעת הדחק איכא דאמרי שני בצורת הוה איכא דאמרי אפיש טהורות הוו ופרש"י שני בצורת והוה הפסד מרובה כלומר ולכך אפי' מעט טהורות הוא הפסד מרובה אבל לא רצה רש"י לפרש שני בצורת הוו והוי דוחקא לאוכלי טהורות אע"כ לא שרינן משום הכי אלא משום הפסד הקילו דהתורה חסה על ממונם של ישראל. אמנם אפשר דביין נסך דאקילו ביה רבוותאה בזמן הזה בכמה דוכתי לא דייקינן כולי האי להחמיר ותו דלא שייך הכא כ"כ למחשבי' הפסד מועט משום דאפשר למכור לנכרים ומש"ה נחמיר לשויה יין נסך חומרא דאתי לידי קולא היא דכמה רברבתא אסרו למכור יין הנאסר במגע נכרי לנכרים. הנראה לע"ד כתבתי: