תרומת הדשן/א/קנז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קנזעריכה

חתן שמתענה ביום חופתו וכמו שאנו רגילים לעשות החופה קודם תפילת המנחה בע"ש היאך יעשה בשתייתו מן הכוסות של ברכת אירוסין ונישואין קודם שהתפלל ענינו:

תשובה יראה דראוי הוא שיתפלל מנחה קודם שיכנס לחופה ויתפלל ענינו דקי"ל מתענים לשעות ומתפלל תפילת תענית ואע"ג דרבו בו פתרונים בכמה גוונים מ"מ בהאי גוונא נהגינן אבל לשתות קודם תפילת תענית נראה דלאו שפיר דמי ואע"ג דבפ' במה מדליקין מייתי רש"י ותוספות דפעמים שאדם מתפלל תפילת תענית ואוכל ושותה כמו ליל כניסת התענית שמתפלל בערב תפילת תענית ואוכל ושותה אח"כ כל הלילה אלמא אין קפידא בהכי. י"ל דשאני התם דמתענה למחר יום שלם ועליו אומר ענינו ביום צום תעניתינו כלומר ביום תענית של מחר דלילה ויום אחד הוא אבל בנ"ד דאינו מתענה יום שלם כלל הוי כמו שקרן בתפלתו הואיל ושתה כבר ואע"ג דאיכא חד גוונא דפי' הגאונים בההיא דמתענים לשעות דדמיא קצת לנ"ד כדאיתא בא"ז פ"ק דע"ז מ"מ יש חילוק גדול בינייהו. והנראה לע"ד כתבתי: