תרומת הדשן/א/קמו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קמועריכה

עשרת ימי תשובה שמתענים בהן צריך להשלים בהן התענית עד הלילה או לאו:

תשובה יראה שיש לחלק בדבר בא"ז ובמרדכי כתב במס' תענית דעשי"ת דאין רגילות לקבל בהו התענית בתפילה ורק צערא בעלמא קבל עליה אין צריך להשלים תעניתו עד הלילה וראייה מאנשי משמר שהיו מתענין ולא היו משלימין וקאמר בגמרא משום דצערא בעלמא קבלו עלייהו וכן נהג ראב"ן בעשי"ת שמיד אחר יציאתו מבהכ"נ היה אוכל ע"כ. ונראה דהני טעמא תרתי בעיא שאין רגילות לקבלם בתפילה וגם משום דצערא בעלמא קבל עלה כדמפרש במרדכי תרווייהו ואפשר בא"ז גדול נמי מפרשי תרווייהו וא"כ יש לחלק דדווקא אותן הרגילין להתענות כל ימי התשובה דאינהו לא צריכין לקבלם בתפילה דמקובלין ועומדין מכח מנהגם. ואפילו אותם שרגילין להתענות כולם חוץ מיום אחד כדי שלא יהא עליהם כנדר שאם יראה להם אונס שלא יוכלו להתענות שלא יצטרכו להתרה היינו נמי כמו מתענין כולם. אבל המתענין רק ב' או ג' ימים בהו נראה דצריכין לקבלם בתפילה בלילה מקודם. וא"כ לא מהני טעמא דצערא קבלו עליהם לחוד. עוד נראה דאותן שרגילין להתענות בכל שנה מי"ז בתמוז עד ט"ב אע"ג דמסתמא ג"כ אין צריכים לקבלם בתפילה מ"מ צריכין להשלים עד הלילה דהתם ליכא למימר דצערא בעלמא הוא קבל עלייהו דאדרבה דמי לארבעה תעניות י"ז וט' וג' וי' שמתענין בהן על החורבן והנהו שלשה שבועות נמי רמוזים הם בדניאל להתענות בהם על החורבן. ולא דמי לאנשי משמר ולעשי"ת דאותן תעניות לצערא בעלמא דעל העתיד כדי לקבל התפילה ויקרע גזר דינם ובאנשי משמרות כדי שיתקבלו הקרבנות ברצון: