תרומת הדשן/א/קמא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קמאעריכה

בגניחות של שברים צריך ליזהר בכל מקום שהוא זקוק לשברים שלא יאריך בגניחה אחת כשיעור שלש יבבות או לאו:

תשובה יראה דאין צריך ליזהר בשום מקום שלא להאריך כשיעור שלש יבבות אבל כשיעור ג' גניחות יש ליזהר וגם בזה יש חלוקים כמו שאבאר במרדכי ובהגה"ה באשירי משום מהרי"ח כתב דנראה לו שאין צריך ליזהר בשברים שלא יאריך כשיעור ג' יבבות משום דשברים אין תוקעים אלא משום בשביל דשמא קש"ק אמת הוא ולא קר"ק וא"כ שיעור תרועות כג' גניחות ולא הג' יבבות וכן אם קשר"ק אמת שיעור תרועה כג' גניחות וג' יבבות לא מיקרי תקיעה ולא יצא מכל שבר ע"כ ואע"ג דשאר רבותינו לא כתבו הכי נראה דדברי מהר"ח דברים של טעם הם ואין להשיב עליהן. אמנם נראה במקומות שנהגו מנהג של ר"ת לתקוע בכל הסדרים קשר"ק וטעמא דידיה משום דבקשר"ק יוצאים ממ"נ דאית ביה קש"ק וקר"ק ולהפסיק לא חיישינן כיון שיצאו כבר ידי כל הספיקות בישיבה וא"כ צריך ליזהר אפילו לדעת מהרי"ח שלא יאריך בשברים כשיעור ג' גניחות בשבר אחד אע"ג דבקשר"ק קאי. משום דשמא קש"ק אמת הוא ושיעור תרועה ותקיעה כג' גניחות ואם האריך ביה הוה ליה תקיעה ולא שברים וליכא למימר דנפיק ממ"נ וק"ל: