תרומת הדשן/א/קלו

שאלה קלועריכה

איטר יד ימינו מאיזה צד מיסב בלילי פסחים:

תשובה יראה דמיסב בשמאל כל אדם דאשירי כתב דיש חלוק לפי הפירושים דלהך גאונים דמפרשי הטעם דהסבה בימין אינה הסבה משום דצריך לאכול בימינו ולפ"ז איטר מיסב בשמאל דידיה דהיינו ימין דעלמא אבל ר"י ט"ע ורשב"ם דמפרשין דהא דקאמר תלמודא שמא יקדים קנה לוושט ויבא לידי סכנה קאי נמי אהסיבת ימין ולפ"ז איטר אינו חלוק משאר בני אדם כל זה כתב אשירי ולא הכריע. ונראה דשבקינן טעמא דצריך לאכול בימין מקמי טעמא דשמא יקדים משום דאית ביה סכנה וחמירא סכנתא מאיסורא כדאיתא פ"ק דחולין ואע"ג דלאידך גאונים ליתא הכא למיחש לסכנה והאי טעמא דשמא יקדים לא קאי אהסיבת ימין מ"מ בפלוגתא דרבוותא אמרינן ספק נפשות להקל כדאיתא בהדיא באשירי פ' בתרא דיומא ושולט בשתי ידיו נראה דפשיטא הוא לכ"ע דמיסב בשמאל דטעמא דשמא יקדים איתא ואידך טעמא ליתא הנראה לע"ד כתבתי: