תרומת הדשן/א/קלה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קלהעריכה

מצא חמץ בפסח בביתו ורצה לבער ולשורפו שרי ליגע בו או לאו:

תשובה יראה דשרי ליגע וליטלו בידו כדי לבערו ואע"ג דכתב במיימוני בשם רבי שמחה גגו של נכרי הסמוך לגגו של ישראל ומצא ישראל חמץ בגגו דוחפו בקנה פירוש משום דלא בדילין מיניה אסור ליגע בו דילמא אתי למיכל מיניה שאני התם דאין הישראל בא לבערו אלא לדוחפו מרשותו שקרי אינו שלו ואינו חייב לבערו אז חיישינן דילמא אתי למיכל אבל כאן שהוא שלו ואם רוצה לבערו לא חיישינן דילמא אתי למיכל מיניה כדקאמר פ"ק דפסחים הוא עצמו מחזיר עליו לשורפו מיכל קאכל מיניה בתמיה: