תרומת הדשן/א/קט

שאלה קטעריכה

מי שהוא אנוס קצת שלא יכול לילך לביה"כ לקריאת מגילה, וצריך להמתין עד לאחר שקראו הקהל ואז ימצא לו אחד שיקרא לו וזה קשה עליו לישב כל כך בתענית, שרי ליה לשמוע קריאתה מבעוד יום בי"ג בתענית אסתר או לא:

תשובה:

יראה דיכול לשמוע קריאתם ויוצא בה מבעוד יום לאחר תפילת ערבית מפלג המנחה ואילך דהיינו שעה ורביע קודם הלילה, דפסק רבינו תם בריש ברכות דקי"ל דמזמן ההוא והילך חשיבא לילה לעניין קריאת שמע ואע"ג דהקפיד התם רחמנא אזמן שכיבה ובההוא זימנא לאו זמן שכיבה הוא, מ"מ נפיק מידי ק"ש משום דחשיב לילה, כ"ש לעניין קריאת המגילה דליכא קפידא במידי אי חשבינן ההוא זימנא ללילה שתהא קריאה בזמנה בי"ד אע"ג דכמה גדולים פליגי ארבינו תם התם בריש ברכות, הא כתב במרדכי התם בשם ראבי"ה המנהג כוותיה דר"ת והמחמיר כדברי שאר הגאונים נקרא הדיוט אם לא הורגל בשאר פרישות, אבל אין נראה להתיר למי שקשה לו להמתין כדלעיל שיטעום מעט קודם קריאת המגילה וימתין שוב עד שיבא לו הקורא, כדאמרינן פ"ק דברכות לא יאמר אדם אוכל קימעה ואשתה קימעה ואח"כ אקרא ק"ש ואתפלל כו' עד כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, ונראה דכ"ש לעניין קריאת מגילה דחיישינן שמא תחטפינו שינה ויבטל מקריאתה, שהרי יש בה שהות טובא וגם קריאתה חובה טפי שהרי כל המצוות נדחות מפניה: