תרומת הדשן/א/פה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה פהעריכה

צבור המבקשים לשלוח אחר מנהיג או אחר ש"צ לשוכרו על זמן לאחר מועד וצריכין לכתוב בשביל זה בחול המועד שרי למכתב לצורך בלא שינוי או לאו:

תשובה יראה דלא שרי והכי מוכח בהדיא מא"ז דכתב אין מגיהין אפי' אות אחת בספר העזרה פי' כשמוציאין בעזר' לקרות בו ואפילו לצורך רבים ע"כ אלמא דאפילו צורכי רבים אין כותבין במועד. וכן כתב אשירי פ"ק דמו"ק כלל בצורכי רבים דכל דבר שהוא מעשה הדיוט מותר לעשות במועד לצרכי רבים אפילו בלא שינוי אפילו שלא לצורך המועד ואפילו כיוונה מלאכתן במועד מטעם קדרה דבי שותפי כו' ואי לא עבדינא האידנא משתהי ולא מתעבד כלל. אבל דבר שהוא מעשה אומן אם אינו לצורך המועד אסור לצורך הרבים אא"כ יכול לשנות במלאכה ע"כ וסתם כתיבה שאסרו חכמים חשיבה מלאכת אומן כדמוכח מן המיימון שכתב מה שהתירו חכמים לכתוב שאילת שלום וחשבונות משום דאין אדם מקפיד על כתיבתו והרי הן כמעשה הדיוט משמע שאסרו חכמים משום דמעשה אומן הוא והא דשרינן לכתוב גיטי נשים ושיחרורי עבדים ושטרי חליצה ומיאונים אגרת שלום כו' צ"ל דהני בכלל מעשה ב"ד לפי שעה וספר העזרה י"ל דלא היה צריך לקרות בו במועד וכ"כ במיימון בהדיא דכתב תפילין ומזוזות ולהגיה בספר העזרה דאסור משום דלאו לצורך המועד הוא משמע דגיטי נשים ואינך דשרי משום דלצורך המועד הן. ואע"פ שראיתי מן אחד מהגדולים שכתב בעצמו במועד בלא שינוי בענין שאילותינו ממש וכתב הכותב הטעם ממש משום דצרכי רבים נכתבין בלא שינוי ואע"פ שהענין ההוא לא היה אלא לצורך אחר המועד אנא הנראה לע"ד כתבתי: