תרומת הדשן/א/סו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה סועריכה

יש בני אדם שאין להם תנורים מיוחדים לאפות בהן ולהטמין בהן החמין ומטמינים באותו תנור שבבית החורף ולמחרת בשבת באתה השפחה ומוציאה את החמין כולו מן התנור ומושיבות ע"ג התנור ומבפנים בבית החורף ואז מבערת את האש בתוך התנור כדי לחמם בית החורף וע"י כך נרתחים החמין שע"ג התנור לכל צרכם שרי למעבד הכי או לאו:

תשובה יראה דאם לא נתקררו החמין כל כך בשעה שהוציאה אותם מן התנור והבעירה האש בתנור דוגמת מאכל בן דרוסאי אז ודאי שרי והכי איתא בהדיא בסמ"ג ובמרדכי ובה"ג במיימוני דרגילים בחופות לכסות החמין בנסרים ולמחר באין עבדים נכרים ומחממים אותם אם לא יתקררו כ"כ דוגמת מאכל בן דרוסאי שרי עכ"ל וא"ל דבחופה יש משום שמחת חתן וכלה מקילינן טפי דבא"ז כתב וז"ל כשמתקרר הצאלנ"ט ושפחה מחממתה מותר ובמדינה דלא שכיחי רבנן ראוי לאסור עכ"ל הא קמן דבלא חופה נמי שרי היכא דשכיחי רבנן. אמנם משמע דווקא אם לא נתקררו אבל אם נתקררו לא שרי ונראה דבנ"ד יש להתיר אפי' נתקררו לגמרי דהא העבד או השפחה מתכונים לחמם התבשיל ולכך היכא דנתקרר לגמרי אסור אבל הכא עיקר כוונת השפחה לדבר היתר לחמם בית החורף דשרו רבנן בה אמירה לנכרי משום דהכל חולים הם אצל הצינה ונהי נמי דהחמין נרתחים ע"י כך מאליהם בודאי וע"ד כן היא מושיבתם על התנור מ"מ בשעה שהיא מושיבתו על התנור אין שום אש בתנור וההבערה שהיא מבערת אח"כ עיקר כוונה היא לבית החורף ואף כי פסיק רישיה הוא לענין החמין מ"מ יש חילוק בשבות דרבנן בין מתכוין גמור ללא מתכוין דפסיק רישיה והכי אשכחן בתשובת מהר"ם במרדכי פ' הזורק במס' שבת אההיא דגבי בית הכסא שע"ג חפירה שסביב העיר. אמנם נראה דאין להתיר כלל לישראל או לבת ישראל שיושיבו הן החמים ע"ג התנור והשפחה מבערת אח"כ התנור דהוי כאחד נותן את הקדירה ואחד הצית את האור דהראשון פטור אבל אסור וכן משמע מדברי הרמב"ם דכתב וז"ל אחד שופת את הקדירה ואחד נתן את המים ואחד הצית את האור ואחד הגיס בה שנים אחרונים לבד חייבים משום מבשל מדאיצטריך לאשמועינן דהראשונים אינם חייבים משמע קצת דאבל אסורים הן לעשות כן*). ויש לדמותו להא דכתב במרדכי פ"ק דשבת דנותנים מזונות לפני הנכרים בחצר דאם יודע בודאי שיוציאנו הנכרי אסור לתת לפניו וכן משמע התם בתוס' ובאשירי בריש המסכתא וא"כ בנ"ד כיון דיודע דהשפחה מבערת את התנור בוודאי הוא כנותן ע"מ לבשלו ואב מלאכה היא כמו ההוצאה ולכך צריך לה להניחה השפחה שתושיבה היא החמין על התנור קודם שהיא מבערת אותו ובענין זה יש פנים להתירו כדפרישית: