תרומת הדשן/א/כח

שאלה כחעריכה

שאלה. יש ליחיד לכוין רגליו בשעה שאמר קדושה עם השליח צבור בתפילה?

תשובה. יראה דשפיר דמי למיעבד הכי, דכיון דאמרינן: "נקדש את שמך כשם שמקדישין אותו בשמי מרום", ובשמים מקדשין ברגל ישרה כדכתיב: "ורגליהם רגל ישרה", יש לנו להתדמות להם בכל היכולת. ואין בזה משום יוהרא והדיוטות, אלא במדה ישרה.