(א) היכדין (כהה) עמא דהב בית מוקדשא אשתני זיו פלטין בחיר משתריין מרגלאוון קדישין בריש כל מחוזין.

(ב) בני ציון יקירין דמתילין איקוניהון לדהב טב היכדין הוו עממין מסאבין מחתין יתהון מלקבל (ס"א בליקבל) ערסיהון ומסתכלין בהון בגין דילדון נשיהון בגין שפריא בשופריהון ואתחשבו ללגינין דחסף עובדי ידי פחרא.

(ג) אף בנתא דישראל מפנקתא לבני עממיא דדמין לחורמנא תלען תדיהן ורבי כנישתא דעמי מסרין לאכזראין ואמהון ספדן עליהון כנעמיא במדברא.

(ד) אדביק לשון עולימא לטורינה בצחותא טליא תבעי לחמא מושיט לית להון.

(ה) דהוו רגילין מליכל תפנוקין אשתממו במחוזין דאתרביאו על צבע זהרין גפיפו קקלאתן.

(ו) וסגית חובת כנשתא דעמי מן חובת סדום דאתהפכת כשעתא ולא שריאו בה נביאיא לאתנבאה לאהדרותה בתיובתא.

(ז) הוו ברירן נזירהא יתיר מתלגא שעעו יתיר מן חבלא סמיקו חיזו יתיר מן יוזהרין (ס"א מזהורין) וכשבזיזא פרצופיהון.

(ח) חשך מן אוכמתא דגלותא ריוהון לא אשתמודעו במחוזין אדק משכיהון על גרמיהון פריך הוה כקיסא.

(ט) מעלי הוו קטילי סייפא יתיר מן קטילי כפן דקטילי סייפא דייבין כד אינון מבזעין כרסיהון מן מה דאכלו מעלל חקלא ונפיחי כפנא פריק כרסיהון מן מיכלא.

(י) ידי נשיא דהון מרחמין על מסכנין בשילו עולימיהון הוו למסעד להון ביום תבר כפנא די אתברת כנשתא דעמי.

(יא) סף יי ית חימתיה שדא על ירושלם תקוף רוגזיה ואסיק באור לפיד אשתא בציון ואכלת אשותהא.

(יב) לא הוו מהימנין מלכות ארעא וכל דיירי תבל ארום יעול נבוכדנצר רשיעא ונבוזראדן בעיל דבבא לנכסא עמא בית ישראל בתרעיא דירושלם.

(יג) ענת מדת הדין וכן אמרת לא הות כל דא אלהן מחובת נביאהא דמנבאן לה נביאות שיקרא ומעוית כהנה דאסיקו קטורת בוסמין לטעותא ואינון גרמו לאתשד בגוה דם זכאין.

(יד) איתטלטלו עורין אטנפו בדם קטולין בחרבא ועל דלא הוו יכלין למחמי קריבו בלבושיהון.

(טו) זורו ממסאבא קרו עממיא זורו זורו לא תקרבו בהון ארום אתקוטטו אף אתטלטלו אמרו במהויהון בשלותהון דביני עממיא לא יוסיפון למידר.

(טז) מן קדם אפי יי אתפליגו לא יוסיף לאסתכלא בהון בגין כן אומיא רשיעיא אפי כהניא לא סברו ועלוי סביא לא חסו.

(יז) עוד ספאן עיננא לאסתכלא לסייענא דהוינא מתינן לנוכראי דאתהפיך לנא לחבלו בסכותנא דאסתכינא לנוכראי דאנון עמא דלא יפרוק.

(יח) הינון צדין שבילנא מלמיהך לרוחצן בפלטייתנא אמרנא קרב סופנא אתמליאו יומנא ארום מטא סופנא.

(יט) קלילין הוו רדפנא יתיר מנשרי שמיא על טוריא אדלירו יתנא במדברא כמנו לנא.

(כ) מלכא יאשיהו דהוה חביב לנא כנשמת רוח חיין דבאפנא והוה מתרבי במשח רבותא דיי אתחד במיצד חבוליהון דמצראי דהוינא אמרין עלוהי בטלל זכותיה נחי ביני עממיא.

(כא) חדיאי ובדיחי ברתא דאדום דיתבא בארעא דעוץ (נ"א: חדיאי ובדוחי קרתא דמתבניא בארע ארמניאה) בסגיאין אוכלוסין דמן עמא נוכראי אוף עליך עתיד למיתי פורענותא ויצדיין יתיך פרסאי ותעבר עליך כס דלווט תרוי ותתרוקני.

(כב) ובתר כן ישלם עויתך כנשתא דציון ותתפרקין על ידי דמלכא משיחא ואליהו כהנא רבא ולא יוסיף יי תוב לאגלותך ובההיא זימנא אסעד עויתך ברתא דאדום דמתבניא דמלאה אוכלוסין וייתון פרסאי ועיקון לך ויצדון יתך ארום אתפרסם קדם יי על חובותיך.