תרגום על איכה ג

(א) אנא גברא דחזא עניי בחוטרא דרדי ברוגזיה.

(ב) יתי דבר ואוביל חשוכא ולא לאנהרא.

(ג) ברם בי יתוב יגלגל עלי מחתיה כל יומא.

(ד) עתק בסרי ממכתשין משכי מן מחתא תבר גרמי.

(ה) בנה עלי כרכומין ואקף קרתא ועקר רישי עממיא ושלהי אנון.

(ו) בבית ייסורין דחשוכא אותבני כמיתין דאזלין לעלמא אוחרן.

(ז) סגר בתרי בגין דלא אפוק מן טריקא יקר על רגלי כבלין דנחשא.

(ח) אף ארום אצוח ואצלי אסתתים בית צלותי.

(ט) סגר אורחי במרמירין פסילן שבילי סרך.

(י) דובא מכמן הוא לי אריא דמיטמר בכבישא.

(יא) אורחי סרר ושסעני שויני צדו.

(יב) מתח קשתיה ועתדני היך פלגליסא לגירא.

(יג) אעיל בכליתי גירי תיקיה.

(יד) הויתי חוכא לכל פריצי עמי ומזמרן עלי כל יומא.

(טו) אשביעני מרירת חיון ארוני גידא.

(טז) ורצץ בפרידן שיני כנע יתי בקטמא.

(יז) וקצת מלמשאל שלם נפשי אנשיתי טיבותא.

(יח) ואמרית אובד תוקפי וטובא דהויתי אוריך מן קדם יי.

(יט) אדכר ענוי נפשי ומה דאמרירו בי סנאי ואשקין יתי גידין ורישי חיון.

(כ) מדכר תדכר ותצלי עלי נפשי על סיגופא.

(כא) דא נחמתא אתיב על לבי בגין כן אוריך.

(כב) טיבותא דיי ארום לא פסקו ארום לא אתמניעו רחמוהי.

(כג) ניסין חדתין מרחיש בצפריא סגיאה היא הימנותך.

(כד) חולקי יי אמרית נפשי בגין כן אוריך ליה.

(כה) טוב יי לסוברין לפורקניה לנפשא דתבע אולפניה.

(כו) טב לאורכא ולמשתק עד דמטי פורקנא דיי.

(כז) טב הוא לגברא ארום יאלף נפשיה לסוברא ניר פקודיא בטליותיה.

(כח) יתיב בלחודוהי וישתוק ויסבול יסורין דאתין עלוהי בגין יחודא דשמא דיי דמשתלחין לאתפרע מיניה על חובא קלילא דחב בעלמא הדין עד כד יחוס עלוהי ויטלינון מניה ויקבל אפי שלים לעלמא דאתי.

(כט) יתן בעפרא פומיה וישתטח קדם רבוניה מאים אית סבר.

(ל) יושיט למחיה ליה ליסתא בגין דחלתא דיי יסבע קלנא.

(לא) ארום לא ישלי יי לעובדוי לעלם לממסרינון בידא דסנאיהון.

(לב) ארום אלהן ברישא יתבר ובתר כן יתוב וירחום לצדיקיא בסגיאות טיבתיה.

(לג) ארום מן בגלל דלא עני גבר ית נפשיה ואעדי זחוחה מלביה בגין כן גרם לאסתקפא תבירא בבני אנשא.

(לד) למככא ולכבשא תחות רגלוי כל אסירי ארעא.

(לה) למצלי דין דגבר מסכן כל קביל אפי עילאה.

(לו) לסרכא אנש מסכן במצותיה אפשר דמן קדם יי לא יתגלי.

(לז) מן הוא אינש דאמר והוה בישתא מתעבדא בעלמא אלהן מן בגלל דעבדו מה דלא אתפקדו מן פומא דיי.

(לח) מפי אלהא לא תיפוק בישתא אלהן על ברת קלא רמיזא בגין חטופין דאתמליאת ארעא ובעידן דבעי למגזר טיבא בעלמא מן פום קודשא נפק.

(לט) מה ממון ישכח אנש דיחוב על יומי חיוהי גברא רשיעא על חובוהי.

(מ) נבלוש אורחנא ונבקר ונתוב בתיובתא קדם יי.

(מא) נטול לבבנא בריר ונרמי חטוף וגזילן מן ידנא ונתוב קדם יי אלהא דשכינתיה בשמי מרומא.

(מב) נחנא מרדנא סרבנא ומן בגלל דלא הדרנא לותך אנת לא שבקת.

(מג) טללת עלנא ברגז ורדפתנא בגלותא קטלת ולא חסתא.

(מד) טללת שמיא בענני יקרי דילך מן בגלל דלא תעבר לותך צלותנא.

(מה) טלטולין ורטושין שויתא יתנא ביני עממיא.

(מו) פתחו עלנא פומהון כל בעלי דבבנא למגזר עלנא בישין.

(מז) אימתא וזיעא הוה לנא מנהון רתיחא ותבירא.

(מח) היך יבלין דמיא זלגת עיני דמען על תבירא דכנישת עמי.

(מט) עיני זלגת דמען ולא תשתוק מלמבכי מדלית פאיג עקתי וממלל תנחומין לי.

(נ) כדו דיסתכי ויחזי עולבני יי מן שמיא.

(נא) בכותא דעיני אסתקפת למרע נפשי על חורבן פילכי דעמי וטול בנתא דירושלם קרתי.

(נב) כמנא כמנו לי היך כצפרא בעלי דבבי על מגן.

(נג) עברו בגובא חיי ורגימו אבנא בי.

(נד) שטו מיא על רישי אמרית במימרי אתגזרית מן עלמא.

(נה) צליתי לשמך יי מן גוב ארעיתא.

(נו) צלותי קבילתא בזימנא ההיא וכען לא תכסי אודנך מלקבלא צלותי לארוחותני בגין בעותי.

(נז) קריבתא מלאכא לשזבותני ביומא דצליתי לך אמרת במימרך לא תדחל.

(נח) נציתא יי לעבדין מצותא לנפשי פריקתא מן ידיהון חיי.

(נט) חזיתא יי סרוך דסריכו לי דון דיני.

(ס) גלי קדמך כל נקמתהון כל מזימתהון עלי.

(סא) שמיע קדמך כסופיהון יי כל מזימתהון עלי.

(סב) ספות קמין עלי והגיונהון עלי כל יומא.

(סג) מותביהון וזקפתהון אסתכל אנא זמרהון.

(סד) תתיב להון גמולא בישא יי כעובדי ידיהון.

(סה) תתן להון תבירות לבא ושלאהותך שלהי להון.

(סו) תדלקינון ברוגזא ותשצינון מתחות שמי מרומא דיי.