תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים)

תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע״ד–2013


ק״ת תשע״ד, 48.

הודעות: ק״ת תשע״ז, 113, 942; תשע״ח, 1004; תשע״ט, 3222; תש״ף, 666.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א–1971 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אגרת שירותים“ – אגרה בעד שירותי דת שהמועצה מוסמכת לספק לפי סעיף 7 לחוק;
”אכסניית נוער“ – אכסניה שהכירה בה אגודת אכסניות הנוער בישראל (אנ״א), ע״ר;
”בית ספר שדה“ – בית הארחה הכולל גם מרכז הדרכה בתחומי טבע, ארכיאולוגיה וידיעת ארץ ישראל;
”מועצה“ – מועצה דתית שהוקמה לפי סעיף 1 לחוק;
”נזקק“ – מי שמחזיק באישור שנתנה לו אחת מלשכות הסעד ברשויות המקומיות הפועלות מכוח סעיף 2(א) לחוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958, והמעיד כי הוא נזקק כהגדרתו בחוק האמור;
”נכה“ – מי שמחזיק בתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון;
”סטודנט“ – מי שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, ואשר לפיהם הוא תלמיד במוסד כאמור במועד הגשת הבקשה;
”עולה חדש“ – תושב ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו לישראל;
”עיוור או לקוי ראייה“ – מי שמחזיק בתעודת עיוור או בתעודת לקוי ראייה שהנפיק משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
”שירות לאומי“ – כהגדרתו בחוק שירות לאומי, התשי״ג–1953;
”שעות פעילות רגילות“ – כל אחת מאלה:
(1)
במקווה גברים – כל ימות השנה בבוקר מן השעה 06.00 עד השעה 09.00;
(2)
במקווה נשים – החל במחצית השעה שלפני שקיעת החמה עד השעה 21.00 בתקופת שעון החורף, ועד השעה 22.00 בתקופת שעון הקיץ;
”תלמיד ישיבה“ – מי שבמועד הגשת בקשתו לרישום נישואין מחזיק באישור המעיד כי הוא תלמיד אחת מן הישיבות המוכרות על ידי ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד במכינה קדם־צבאית המוכרת לפי חוק המכינות הקדם צבאיות, התשס״ח–2008;
”תקופת שעון החורף“ ו”תקופת שעון הקיץ“ – לפי חוק קביעת הזמן, התשנ״ב–1992.
חובת תשלום אגרת שירותים
לא תספק מועצה שירותי דת מן השירותים המפורטים בתוספת אלא אם כן שולמה בעדם תחילה האגרה הקבועה לצדם בתוספת.
אגרת רישום נישואין או אימות הסכם
(א)
אין באי־תשלום אגרה לפי פרט 1 בתוספת, כולה או מקצתה, כדי לבטל בדיעבד רישום נישואין או אימות הסכם נישואין.
(ב)
מן האגרה לרישום נישואין וסידורם או לאימות הסכם נישואין לפי פרט 1 בתוספת תינתן הנחה בשיעור 40 אחוזים כאשר אחד מבני הזוג הוא –
(1)
חייל בשירות סדיר, שאינו בשירות קבע;
(2)
משרת בשירות לאומי;
(3)
נזקק;
(4)
תלמיד ישיבה או סטודנט;
(5)
עולה חדש;
(6)
נכה;
(7)
עיוור או לקוי ראייה.
(ג)
לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנת משנה (ב) סטודנט או תלמיד ישיבה אשר במועד הגשת בקשתו לרישום הנישואין גילו למעלה מ־30 שנים.
אגרת שירותים שונים, תעודות ואישורים
אגרת שירותים שונים, תעודות ואישורים אין באי־תשלום אגרה לפי פרט 2 בתוספת, כולה או מקצתה, כדי לבטל בדיעבד תוקף תעודות ואישורים שונים כמפורט באותו פרט.
אגרת תעודות הכשר שנתיות
(א)
באגרה לתעודת הכשר שנתית לפי פרט 3(ה), (ח), (ט), (י) ו־(טו) בתוספת – מספר העובדים כולל את כל המועסקים באותו בית עסק, לרבות עובדי מינהלה; לעניין זה יבואו במניין סך כל המשרות המאוישות.
(ב)
באגרה לתעודת הכשר שנתית למשחטות לפי פרט 3(יב) בתוספת – שטח המשחטה כולל את שטחי מחסנים ומשרדים.
(ג)
באגרה לתעודת הכשר שנתית למרכולים לפי פרט 3(יג) בתוספת – שטח המרכול כולל את שטח המכירה וכן שטחי מחסנים ומשרדים.
אגרת תעודות הכשר לפסח
האגרה לתעודת הכשר לחג הפסח לפי פרט 4 בתוספת אינה כוללת תשלום בעד עבודת משגיח לצורך הכשרת כלים ומיתקנים ובימות חג הפסח, כמפורט בפרט 7 בתוספת.
תשלום בעד שימוש בבית הלוויות
אגרה בעד שימוש בבית הלוויות לפי פרט 6 בתוספת, תשלם למועצה הדתית החברה לענייני קבורה ולא משפחת הנפטר.
הצמדה למדד
(א)
בתקנות אלה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר 2013.
(ג)
סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ד)
מנכ״ל המשרד לשירותי דת יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.
ביטול
תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשל״ד–1974 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
[תיקון: [הודעות]]

תוספת

(תקנות 2 ו־8)

סוג השירות — בשקלים חדשים (החל מינואר 2020)
רישום נישואין וסידורם
(א)
רישום נישואין וסידורם — 720
(ב)
אימות הסכם נישואין — 279
שירותים ותעודות שונות
(א)
פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין) — 179
(ב)
תעודת רווקות — 154
(ג)
העתק תעודת נישואין — 67
(ד)
אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית — 133
(ה)
העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) ו־(ד) — 133
(ו)
כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי משנה (ב) עד (ד) — 20
תעודות הכשר שנתיות (לשנת תקציב)
(א)
בתי אוכל
מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו –
עד 20 איש — 531
21 עד 50 איש — 764
51 איש ומעלה — 1,394
(ב)
בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים
עד 70 חדרים — 3,352
71 עד 130 חדרים — 6,326
131 עד 250 חדרים — 8,935
251 חדרים ומעלה — 12,639
(ג)
אכסניות נוער ובתי ספר שדה2,330
(ד)
אולמות אירועים
כושר קליטה –
עד 450 איש — 2,821
451 עד 1,000 איש — 4,235
1,001 איש ומעלה — 4,939
(ה)
מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג))
מעסיקים –
עד 10 עובדים — 1,407
11 עד 20 עובדים — 2,821
21 עד 30 עובדים — 5,005
31 עובדים ומעלה — 8,935
(ו)
מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)2,231
(ז)
מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע (מטבח קצה) (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)1,388
(ח)
מפעלים לייצור טליתות ושופרות
מעסיקים –
עד 10 עובדים — 1,407
11 עד 20 עובדים — 2,821
21 עד 30 עובדים — 5,005
31 עובדים ומעלה — 8,935
(ט)
חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)
מעסיקים –
עד 2 עובדים — 514
3 עובדים ומעלה — 1,079
(י)
יקבים
מעסיקים –
עד 5 עובדים — 1,407
6 עד 10 עובדים — 5,005
11 עובדים ומעלה — 9,307
(יא)
חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים
חנות או מחסן שאינם סיטונאיים — 1,407
חנות סיטונית או מחסן סיטוני — 5,005
(יב)
משחטות
משחטות ששטחן –
עד 500 מ״ר — 3,518
עד 1,000 מ״ר — 6,638
1,001 מ״ר ומעלה — 9,672
(יג)
מרכולים
מרכולים ששטחם –
עד 250 מ״ר — 1,859
251 עד 500 מ״ר — 3,518
501 עד 1,000 מ״ר — 6,638
1,001 מ״ר ומעלה — 9,649
(יד)
מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)
שטח –
עד 20 דונמים — 279
למעלה מ־20 דונמים עד 50 דונמים — 837
למעלה מ־50 דונמים עד 100 דונמים — 1,234
למעלה מ־100 דונמים — 1,645
(טו)
בתי אריזה לפירות
מעסיקים –
עד 10 עובדים — 1,487
11 עד 30 עובדים — 2,788
31 עובדים ומעלה — 4,647
(טז)
אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית (אם לא הונפקה תעודת הכשר)179
תעודות הכשר לפסח
(א)
תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים בפרט 3 (למעט פרטי משנה (ח), (ט), (יד) ו־(טו) שבו) — 236
(ב)
רפתות ודירים
משק שיתופי — 1,766
משק משפחתי — 179
(ג)
מרכזי מזון ומכוני תערובת
עד 3,000 טונות לחודש — 1,759
3,001 עד 8,000 טונות לחודש — 4,620
8,001 טונות ומעלה לחודש — 9,207
שימוש במקוואות
(א)
נשים
טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת — 15
טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה — 31
טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) — 51
טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים — 51
כלות בשנה הראשונה לנישואיהן — פטור
(ב)
גברים
טבילת שחרית בימי חול — 10
טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת — 21
מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים — 123
כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש (כרטיס פעימות) — 10% הנחה
(ג)
טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה
טבילה של אבלים (משפחה) שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים או מקווה הגברים –
לכל טובל/ת — 51
לכל המשפחה — לא יותר מ־257
בתי הלוויות
(א)
השימוש בבתי ההלוויות – בחדר הטהרה, באולם ההספדים או בשניהם
לכל נפטר — 308
(ב)
אחסון בקירור
עד 24 שעות ראשונות — 257
כל 24 שעות נוספות או חלק מהן — 257
משגיח
שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה — 38


ז׳ בתשרי התשע״ד (11 בספטמבר 2013)
  • נפתלי בנט
    השר לשירותי דת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.