תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב)

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ז, 18.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19, 35(ב), 36(ב), 37, 41(א)(5) ו־(6), 42(א)(5) ו־(6), 42(ג)(1), 44(א)(3) ו־(4), 68(א)(2), 80(א), 89(2) ו־(3), ו־239 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר לעניין תקנות 11(א), ו־14 ובהסכמתו לעניין תקנה 10, אני מתקין תקנות אלה:


פרטי חשבונית ללקוח
יבואן מסחרי, מתווך בייבוא אישי, סוחר ברכב מיבואן וסוחר ברכב שאינו מיבואן ייתן ללקוחו חשבונית אשר תכלול את הפרטים האלה:
(1)
שם בעל הרישיון ומספר רישיונו;
(2)
שם הרוכש;
(3)
תאריך הרכישה;
(4)
שם הדגם, פירוט המערכות המותקנות ברכב מעבר למפרט הבסיס, מועד עלייה לכביש כמפורט ברישיון הרכב, ומספר שלדה;
(5)
בחשבונית בנוגע למכירת רכב שמספר הקילומטרים של כלל נסיעות הרכב עובר למכירתו עולה על 150 קילומטר, יצוין בחשבונית גם מספר הקילומטרים שנסע הרכב.
נסיבות מיוחדות להעברת בעלות ברכב שיובא לפי סעיף 33 לחוק
(א)
העברת בעלות ברכב שיובא לפי סעיף 33 לחוק תתאפשר אף אם לא התקיים התנאי כאמור בסעיף 35(א)(1) לחוק, לאחר שהתקבל אישור המנהל כי התקיימו נסיבות מיוחדות כמפורט באחת הפסקאות שלהלן:
(1)
בעל הרכב אינו כשיר לנהוג בו מחמת מחלה או נכות, בהתאם לחוות דעת רופא מומחה בעניין;
(2)
בעל הרכב נפטר;
(3)
בעל הרכב נקלע לקשיים כלכליים, אשר אינם מאפשרים לו עוד להחזיק את הרכב;
(4)
בעל הרכב עזב או מתעתד לעזוב את הארץ לפרק זמן שלא יפחת משישה חודשים;
(5)
שמאי רכב קבע לגבי הרכב שהנזק הגולמי בו הוא 50% ומעלה משווי הרכב.
(ב)
המנהל רשאי לדרוש הוכחות, להנחת דעתו, ביחס להתקיימות הנסיבה שבשלה התבקש האישור להעברת הבעלות ברכב.
תנאים נוספים למתן רישיון לייבוא רכב על ידי גורם כאמור בסעיף 31(א)(8) לחוק
הרשות המוסמכת לייבוא רשאית לדרוש מהמבקש לייבא רכב לפי סעיף 31(א)(8) לחוק, נוסף על כל דרישה אחרת הקבועה לגביו בחוק, גם את כל אלה:
(1)
להמציא תכנית ניסוי אשר תכלול את הפרטים האלה:
(א)
תיאור הניסוי;
(ב)
פירוט שעות הנסיעה ברכב ומסלולי הנסיעה המתוכננים;
(ג)
פירוט המורשים לנהוג ברכב וההכשרה שיידרשו לעבור לצורך כך;
(ד)
פירוט המערכות הנלוות שהותקנו ברכב לצורך הניסוי;
(ה)
פירוט האמצעים שיינקטו להבטחת בטיחות הניסוי;
(2)
להוכיח כי מתקיימים ברכב התנאים הקבועים בסעיף 33(ב)(4) לחוק או לחלופין כי הומצא אישור יצרן הרכב בדבר תקינות הרכב או אישור מעבדה מוסמכת, להנחת דעתו של המנהל;
(3)
להמציא את התחייבותו להביא את הרכב לתיקון כמפורט בסעיף 33(ב)(7) לחוק.
יבוא רכב מסוג מכונה ניידת
הרשות המוסמכת לייבוא רשאית לתת רישיון לייבוא רכב מסוג מכונה ניידת כאמור בסעיף 37 לחוק לגבי כלי רכב כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן שמועד ייצורו כמפורט לצדו בטור ב׳ בטבלה:
 טור א׳
כלי רכב מסוג מכונה ניידת
טור ב׳
מועד ייצור הרכב
(1)במה הידראולית; חופר תעלות אופני; מכונה ליציקת אבני שפה אופנית; טרקטור אופני המוגדר כ"מכונה ניידת"; מחפרון אופני או זחלי; מחפר או עגורן אופני עד 59 כוח סוס, כולל ציוד עזר מחובר; מחפר או עגורן אופני בעל 60 כוח סוס או יותר, כולל ציוד עזר מחובר; מטאטא כבישים ומדרכות ממונע; מלגז שהנעתו או הפעלתו בכוח מנועי; מעמיס טלסקופי; מערבל בטון שקיבולו 250 ליטר ומעלה; מכונה לסימון כבישים; עגלת שפיכה (DAMPERS);עד שבע שנים קודם למועד הגשת בקשת רישיון הייבוא
(2)טרקטור זחלי או אופני כולל ציוד עזר מחובר; חופר תעלות זחלי; מכונה ליציקת אפני שפה זחלית; יעה זחלי; יעה זחלי זעיר; מגרדה ממונעת או נגררת; מוביל עפר; מחפר או עגורן זחלי עד 59 כוח סוס, כולל ציוד עזר מחובר; מחפר או עגורן זחלי בעל 60 כוח סוס ויותר כולל ציוד עזר מחובר; מכבש להידוק קרקע ממונע; מכבש להידוק קרקע – נגרר ומופעל בכוח מנועי; מניח צינורות; מפזר תערובות אספלטיות ואגרגטים לכבישים; מפלס ממונע; מכונה לקרצוף כבישים; מיתקן גריסה נייד זחלי; עגורן נייד עגורן צריח לבינוי; קודח קרקע ממונע; קודח סלע על מזחלת או על אופנים; מיתקן לייצור אספלט; נפה מתנייעת.עד שתים עשרה שנים קודם למועד הגשת בקשת רישיון הייבוא
תשתית למתן שירותי תחזוקה לרכב הנדרשת לרישיון יבואן ישיר או עקיף
מבקש רישיון יבואן ישיר או מבקש רישיון יבואן עקיף יוכיח כי קיימת תשתית למתן שירותי תחזוקה לרכב לעניין מוסכים הנותנים שירותים אלה כאמור בסעיף 41(א)(5) או 42(א)(5) לחוק, לפי העניין, בכך שימציא למנהל את אלה:
(1)
רשימת מוסכי שירות;
(2)
לגבי רכב שמשקלו עד 3.5 טון – מסמכים המעידים כי לרשותו של מבקש הרישיון מוסך שירות אחד לפחות, אשר מחזיק ברישיונות להפעלת מוסך בכל המקצועות המנויים בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש״ל–1970 (הלן בתקנה זו – צו המוסכים) אשר מתאימים לטיפול בסוג הרכב המיובא על ידו ולמעט מקצועות אלה:
(א)
מפעל לתיקון צמיגים ואבובים;
(ב)
מפעל בדיקות עשן ברכב דיזל;
(ג)
מוסך רישוי לשירות עצמי;
(ד)
מוסך רישוי לציוד חקלאי;
(ה)
מוסך לבדיקות רכב (קנייה ומכירה);
(ו)
מכון רישוי פתוח לשירות הציבור;
(ז)
מוסך רישוי לרכב בטיפול המוסך;
(ח)
ניידות תיקון לדרך בין־עירונית;
(ט)
מפעל לתיקון וכיול טכוגרפים;
(י)
מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה;
(3)
לגבי רכב שמשקלו מעל 3.5 טון – מסמכים המעידים כי לרשותו של מבקש הרישיון מוסך שירות אחד לפחות אשר מחזיק ברישיונות להפעלת מוסך, או לחילופין כמה מוסכי שירות אשר מחזיקים במצטבר ברישיונות להפעלת מוסך, בכל המקצועות המנויים בתוספת הראשונה לצו המוסכים, אשר מתאימים לטיפול בסוג הרכב המיובא על ידו ולמעט מקצועות אלה:
(א)
מפעל לתיקון צמיגים ואבובים;
(ב)
מוסך לבדיקות רכב (קנייה ומכירה);
(ג)
מחלקה מיוחדת לתיקון טרקטורים;
(ד)
מפעל למכונאות אופנועים/קטנועים/אופניים עם מנוע עזר;
(ה)
מוסך רישוי לשירות עצמי;
(ו)
מוסך רישוי לציוד חקלאי;
(ז)
מכון רישוי פתוח לשירות הציבור;
(ח)
מוסך רישוי לרכב בטיפול המוסך;
(ט)
ניידות תיקון לדרך בין־עירונית;
(י)
מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה;
(4)
היו המוסך או המוסכים כאמור בפסקאות (2) ו־(3) שלא בבעלותו של מבקש הרישיון – מסמכים המעידים כי ההתקשרות בין מבקש הרישיון לבעלי הרישיונות להפעלת המוסכים היא לתקופה שלא תפחת מתקופת הרישיון.
הון עצמי נדרש לרישיון יבואן ישיר
ההון העצמי הנדרש קבלת רישיון יבואן ישיר לפי סעיף 41(א)(6) לחוק, יהיה בסכומים המפורטים להלן:
(1)
לייבוא אופנוע או טרקטורון על ידי יבואן שייבא עד 150 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 300,000 ש״ח;
(2)
לייבוא אופנוע או טרקטורון על ידי יבואן שייבא 151 עד 400 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 700,000 ש״ח;
(3)
לייבוא אופנוע או טרקטורון על ידי יבואן שייבא מעל 400 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 1,000,000 ש״ח;
(4)
לייבוא גרור או נתמך עד 3.5 טון – 15,000 ש״ח;
(5)
לייבוא גרור או נתמך מעל 3.5 טון – 150,000 ש״ח;
(6)
לייבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון על ידי יבואן שייבא עד 250 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון, ובלבד שבשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה החזיק המבקש ברישיון יבואן מסחרי – 2,750,000 ש״ח;
(7)
לייבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון על ידי יבואן שייבא עד 1,000 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 5,500,000 ש״ח;
(8)
לייבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון על ידי יבואן שייבא מעל 1,000 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישון – 9,000,000 ש״ח.
הון עצמי נדרש רישיון ליבואן עקיף
ההון העצמי הנדרש קבלת רישיון יבואן עקיף לפי סעיף 42(א)(6) לחוק, יהיה בסכומים המפורטים להלן:
(1)
לייבוא רכב מתוצר שאינו מיובא על ידי יבואן ישיר – סכומי ההון העצמי הנדרשים כמפורט בתקנה 6;
(2)
לייבוא רכב מתוצר המיובא על ידי יבואן ישיר – סכומי ההון העצמי האלה:
(א)
לייבוא אופנוע או טרקטורון על ידי יבואן שייבא עד 150 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 250,000 ש״ח;
(ב)
לייבוא אופנוע או טרקטורון על ידי יבואן שייבא 151 עד 400 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 600,000 ש״ח;
(ג)
לייבוא אופנוע או טרקטורון על ידי יבואן שייבא מעל 400 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 900,000 ש״ח;
(ד)
לייבוא גרור עד 3.5 טון – 15,000 ש״ח;
(ה)
לייבוא גרור מעל 3.5 טון – 150,000 ש״ח;
(ו)
לייבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון על ידי יבואן שייבא עד 250 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון, ובלבד שבשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה החזיק המבקש ברישיון יבואן מסחרי – 2,500,000 ש״ח;
(ז)
לייבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון על ידי יבואן שייבא עד 1,000 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 5,000,000 ש״ח;
(ח)
לייבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון על ידי יבואן שייבא מעל 1,000 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישון – 8,500,000 ש״ח.
תנאי לעניין היקף פעילות סוכן ראשי
תנאי לעניין היקף פעילותו של סוכן ראשי לצורך הגדרתו ככזה לפי החוק הוא כי מכר במהלך השנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה לרישיון יבוא, יותר מ־1,500 כלי רכב חדשים.
תשתית למתן שירותי תחזוקה לרכב הנדרשת לרישיון יבואן זעיר
מבקש רישיון יבואן זעיר יוכיח כי קיימת תשתית למתן שירותי תחזוקה לרכב לעניין מוסכים הנותנים שירותים אלה כאמור בסעיף 44(א)(3) לחוק, בכך שימציא למנהל, לגבי כל תוצר רכב מיובא על ידו, רשימת מוסכי שירות של יבואן ישיר של אותו התוצר.
הון עצמי נדרש לרישיון יבואן זעיר
ההון העצמי הנדרש לקבלת רישיון יבואן זעיר לפי סעיף 44(א)(4) לחוק, יהיה בסכומים האלה:
(1)
לייבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון – 800,000 ש״ח;
(2)
לייבוא אופנוע או טרקטורון – 100,000 ש״ח.
בחינה לקבלת רישיון לתיווך בייבוא אישי
(א)
קבלת רישיון לתיווך בייבוא אישי תהיה מותנית במעבר בחינה בנושאים אלה:
(1)
(2)
(3)
תקנות התעבורה הנוגעות לתחום יבוא רכב;
(4)
צו יבוא חופשי, התשע״ד–2014 ופרטי המכס המפורטים בתוספת הראשונה והשניה לצו האמור, בתחום יבוא רכב;
(5)
(6)
היכרות עם נוהלי משרד התחבורה, אגף הרכב, לעניין יבוא כלי רכב.
(ב)
הבחינה תיערך אחת לשלושה חודשים לפחות; הודעה על מועד הבחינה תפורסם באתר האינטרנט של המשרד חודשיים לפחות לפני מועד הבחינה.
(ג)
רישום לבחינה יהיה עד 21 ימים לפני מועד הבחינה, בצירוף טופס ההרשמה, שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד והעתק קבלה על תשלום אגרת הבחינה כאמור בתקנה 12 לתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו ותיווך ביבוא אישי), התשע״ז–2016.
(ד)
הבחינה תהיה בחינת רב־ברירה ותימשך 60 דקות; ציון המעבר בבחינה יהיה 75.
(ה)
הודעה על תוצאת המבחן תהיה בכתב ותימסר לנבחן בידו או תשלח באופן שביקש הנבחן בעת הרישום לבחינה, ולרבות באמצעות הדואר או באמצעים דיגיטליים, והכל בתוך 21 ימים ממועד הבחינה.
(ו)
נבחן שנכשל בבחינה רשאי לערור לפני המנהל, בכתב, על ציון הבחינה שקיבל, בתוך 30 ימים מיום שהודע לו על תוצאות הבחינה.
גורם נוסף שיימסר לו מידע בנוגע לטיפול ברכב
משווק רכב, למעט יבואן זעיר, ימסור מידע הנדרש לשם טיפול ותחזוקה של רכב מתוצר שהוא מייבא או מייצר כאמור בסעיף 80(א) לחוק, נוסף על הגורמים המנויים בסעיף האמור, גם לבקשת מעבדה מוסמכת לרכב.
תנאי לרישיון סוחר ברכב מיבואן
תנאי מהתנאים לקבלת רישיון סוחר ברכב מיבואן לפי סעיף 89(2) לחוק, הוא כי מבקש הרישיון יחזיק משרד בשטח של 10 מ״ר לפחות.
דרישת הון עצמי לרישיון סוחר ברכב מיבואן
ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת רישיון לסחר ברכב מיבואן בהתאם לסעיף 89(3) לחוק, יהיה כמפורט להלן:
(1)
לסוחר ברכב שמכר עד 150 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 1,000,000 ש״ח;
(2)
לסוחר ברכב שמכר מעל 150 כלים בשנה שקדמה לשנה שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון – 2,500,000 ש״ח.
תנאי לרישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן
תנאי מהתנאים לקבלת רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן לפי סעיף 92(2) לחוק, הוא כי מבקש הרישיון יחזיק משרד בשטח של 10 מ״ר לפחות.
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט התקנות המפורטות בתקנה משנה (ב), ביום תחילתו של החוק.
(ב)
תחילתן של תקנה 1 – לעניין סוחר ברכב מיבואן וסוחר ברכב שאינו מיבואן, ושל תקנות 11 ו־13 עד 15 ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017).


חׁ' בתשרי התשע״ז (10 באוקטובר 2016)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.