תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק)

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש״ל–1969

תקנות בדבר תנאי תברואה נאותים בתחנות דלק


ק״ת תש״ל, 11; תש״ן, 895; תשנ״ח, 1230.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ן]
בתקנות אלה –
”מפקח“ – מפקח שמינה השר לאיכות הסביבה או ראש רשות מקומית;
נקיון כללי [תיקון: תש״ן]
תחנת דלק וכל המיתקנים שבה יוחזקו תמיד במצב נקי להנחת דעתו של המפקח, ובלי לגרוע מכללות הוראה זו יחולו עליה שאר הוראות תקנות אלה.
מיכלים ומיתקנים [תיקון: תשנ״ח]
(א)
בתחנת דלק יהיו מיתקנים אלה:
(1)
מיכלים להחזקת אשפה;
(2)
מקום מיועד להחזקת אריזות ריקות;
(3)
בית שימוש, בנוי ביטון, לבנים או חומר יציב דומה אחר;
(4)
מיתקן לשטיפת ידיים.
(ב)
המכלים והמיתקנים האמורים בתקנת משנה (א) יהיו זמינים לשימוש הציבור בשעות שבהן תחנת הדלק פתוחה לקהל.
החזקת אשפה, גרוטאות וכו׳
אשפה, פסולת, גרוטאות וכיוצא באלה יוחזקו במיכלים המיועדים לכך.
החזקת אריזות ריקות [תיקון: תש״ן]
אריזות ריקות ירוכזו ויוחזקו במקום שיועד לכך בתכנית הבנין או במקום שהורה המפקח.
מקום בית השימוש
המרחק בין בית השימוש לבין משאבת הדלק הרחוקה ביותר לא יעלה על ארבעים מטר.
תאים בבית השימוש
בית השימוש יכיל לפחות שני תאים נפרדים, אחד לגברים ואחד לנשים; בכל תא יהיה אשנב איוורור.
ציוד התא
בתא בית שימוש יהיו –
(1)
אסלה;
(2)
מיתקן לשטיפת האסלה, מחובר לרשת מים זורמים;
(3)
נייר טואלט.
ציפוי הקירות
הקירות הפנימיים של בית השימוש מהרצפה, עד לגובה של 1.50 מטר, יהיו מצופים בחרסינה או צבועים בצבע שמן, והשטח הנותר יהיה מסוייד או צבוע בצבע בהיר.
דלתות בית השימוש
דלתות בית השימוש ייסגרו אוטומטית.
ציפוי הדלתות והחלונות
דלתות בית השימוש וחלונותיו יהיו צבועים בצבע שמן בהיר.
שילוט הדרך לבית השימוש
בקרבת המשאבה, במקום הנראה לעין, יוצב שלט המכוון אל בית השימוש.
דרך מוארת
בית השימוש והדרך אליו יהיו מוארים בשעות הלילה שבהן התחנה פתוחה לקהל.
מיתקן לשטיפת ידיים
המיתקן לשטיפת ידיים יהיה בתוך בית השימוש או בקרבתו, ולידו יימצאו –
(1)
סבון, או סבון נוזלי במיכל מיוחד;
(2)
מגבות נייר או מיתקן לייבוש ידיים הפולט אויר מחומם.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומן ברשומות.
השם
לתקנות האלה ייקרא ”תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש״ל–1969“.


כ׳ באלול תשכ״ט (3 בספטמבר 1969)
  • ישראל ברזילי
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.