צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 821, 890; תשע״ד, 192; תשע״ז, 780; תשע״ח, 1813; תשע״ט, 1600.


בתוקף סמכותי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, ו־8 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 6א(א), 6א1(א) ו־7ג1(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:


עסקים טעוני רישוי
העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.
מטרות הרישוי [תיקון: תשע״ז, תשע״ט]
(א)
העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב׳ בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א׳ לצדו, סומנו בטור ג׳ ב־”+“ לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי העניין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) ו־(7) לחוק.
(ב)
היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון ”+“ בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג׳ בתוספת, בסוגריים רבועים.
(ג)
עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
אישור על יסוד תצהיר [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה עסק כאמור בסעיף 2(א) עסק שרשות הרישוי תראה אותו כמאושר על יסוד תצהיר מאומת כדין, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יבוא הסימון ”ת׳“ בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג׳ בתוספת, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.
(ב)
האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לעניין מטרת הרישוי של קיום הדינים הנוגעים לכבאות שבעמודה 7 בטור ג׳ בתוספת, אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מאלה:
(1)
הוא נמצא מתחת לקרקע;
(2)
הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;
(3)
הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ״ר;
(4)
הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:
(א)
הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;
(ב)
שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ״ר;
(ג)
הוא אינו מכבסה.
היתר מזורז
לעסקים טעוני רישוי מן המפורטים בטור ב׳ בתוספת שסומנו בטור ד׳ לצדו, תיתן רשות הרישוי היתר לעסוק בהם בהליך מזורז לפי סעיף 6א1 לחוק.
פרסום מפרט אחיד
נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי סוגי עסקים המפורטים בתוספת לפי סעיף 7ג1 לחוק.
אי־פרסום מפרט אחיד או פרסום מפרט אחיד חלקי
על אף האמור בסעיף 4, לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב׳ בתוספת, רשאי נותן אישור מטעם השר, שבהתייעצות עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת מטרה מן המפורטות בעמודות 1 עד 5, לפי העניין, בטור ג׳ שבתוספת, אשר מספרה הסידורי צוין בטור ה׳ לצדו, שלא לפרסם מפרט אחיד, או לפרסם מפרט אחיד חלקי, אם מופיעה המילה ”חלקי“ לצד המספר הסידורי האמור.
תוקף רישיון
בכפוף לתקנות 20 ו־21 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס״א–2000 (להלן – תקנות הוראות כלליות), תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב׳ בתוספת יהיה למשך מספר שנים כמפורט בטור ו׳ לצדו, ולגבי רישיון לשנה אחת עד המועד שנקבע בטור ו׳ האמור, אם נקבע.
עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר
לא יינתן רישיון לעסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב׳ בתוספת, אם נקבעה להם חובת רישוי בחיקוק כמפורט בטור ז׳ בתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור.
ביטול
בטלים –
(1)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה–1995;
(2)
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל״ד–1974.
תחילה ותחולה [תיקון: תשע״ד, תשע״ט]
(א)
תחילתו של צו זה ביום ב׳ בכסלו התשע״ד (5 בנובמבר 2013) (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
תחילתו של סעיף 3 ביום ט׳ בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014) והוא יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד;
(2)
סעיף 6 יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד ועל סוגי עסקים שלא היו טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה–1995]] (להלן – הצו הקודם);
(3)
החל ביום תחילתו של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע״ט–2018 (להלן – צו התשע״ט), יחול סעיף 6 גם על סוגי עסקים שלא פורסם לגביהם מפרט אחיד עד למועד האמור.
הוראת מעבר [תיקון: תשע״ד, תשע״ט]
(א)
בכפוף לסעיף 47(ד) לחוק רישוי עסקים (תיקון מס׳ 34), התשע״ח–2018, ולתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, התקצר תוקף רישיון לפי צו זה, יחולו הוראות אלה:
(1)
הרישיון יפקע ב־31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע״ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע״ט, יפקע הרישיון ביום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021);
(2)
רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח׳ לתקנות הוראות כלליות, ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע״ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע״ט, רשות הרישוי תודיע כאמור לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של צו התשע״ט.
(ב)
התארך תוקף רישיון לפי צו זה ופורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע״ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך, ואם לא פורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע״ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום תחילתו של צו התשע״ט ואילך.
(ג)
בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.
(ד)
שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א׳ בתוספת, יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א׳ בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).
(ה)
(בוטל).

תוספת

(סעיפים 1 עד 7)

[תיקון: תשע״ז]
”בית חולים“ – כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם), והרשום לפי סעיף 25 לפקודה האמורה;
”בית מרקחת“ – כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א–1981 (להלן – פקודת הרוקחים), למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים;
”גז“ – כהגדרתו הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989 (להלן – חוק הגז);
”מ״ר“, לעניין עמודה 7 שבטור ג׳ – שטח מבונה במטר מרובע אלא אם כן נאמר אחרת;
”סגירת חורף“ – סגירת חלל פתוח מ־3 צדדים לפחות באופן זמני או קבוע;
”ציוד רפואי“ – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012;
”קופת חולים“ – כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”קניון“ – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ״ר לפחות;
”תמרוק“ – כהגדרתו בסעיף 55ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק.
[תיקון: תשע״ג, תשע״ז, תשע״ח, תשע״ט]
טור א׳טור ב׳טור ג׳טור ד׳טור ה׳טור ו׳טור ז׳
מס׳ סד׳תיאור העסק טעון הרישוימטרות הרישויהיתר מזורזאי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי (לפי המספר הסידורי של המטרות בטור ג׳)תוקף רישיון (בשנים)חיקוק אחר
123457
הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדיםמניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצותהבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתומניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופותהבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותיםקיום הדינים הנוגעים לכבאות
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
1.1בית מרקחת + + +
ת׳ עד 200 מ״ר
  5 
1.2תמרוקים
1.2 אייצורם+ [+] ++
ת׳ עד 500 מ״ר
 110 
1.2 באחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום    ++
ת׳ עד 200 מ״ר
  5 
1.3תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי
1.3 אייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי++[+] ++
ת׳ עד 500 מ״ר
 110 
1.3 באחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום +  ++
ת׳ עד 200 מ״ר
  5 
1.3 גמכירתם או חלוקתם +  ++
ת׳ עד 300 מ״ר
  5 
1.3 דהרכבת ציוד רפואי    ++
ת׳ עד 500 מ״ר
  10 
1.4טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
1.4 אטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף    [+]+
ת׳ עד 300 מ״ר
+ 10 
1.4 במספרה    [+]+
ת׳ עד 300 מ״ר
+ 10 
1.4 גכתובות קעקע – מקום לעשייתן    ++
ת׳ עד 300 מ״ר
  5 
1.4 וניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים    ++
ת׳ עד 300 מ״ר
  5 
1.5מעבדות לא רפואיות
1.5 אמעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5 ב, 1.5 ג ו־1.6  +  +
ת׳ עד 300 מ״ר
  5 
1.5 במעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי   + +
ת׳ עד 300 מ״ר
  5 
1.5 ג(נמחק)          
1.6מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים    ++
ת׳ עד 300 מ״ר
  5 
1.7מעבדת שיניים  [+] [+]+
ת׳ עד 300 מ״ר
  15 
1.8חדר מתים למעט בבית חולים    [+]+
ת׳
+ 15 
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
2.1גז
2.1 אמילוי מכלים ומכליות[+]++  + 2 (חלקי)15חוק הגז
2.1באחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז[+]++  + 2 (חלקי)15חוק הגז, חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002 (להלן – חוק הגז הטבעי)
2.1 גמכירתו, חלוקתו +   +
ת׳ עד 300 מ״ר
  10חוק הגז, חוק שירותי הובלה, התשנ״ז–1997 (להלן – חוק שירותי הובלה)
2.1 דשינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו +   +
ת׳
  10חוק הגז, חוק הגז הטבעי, חוק שירותי הובלה
2.1 התיקון מכלים+ +  +
ת׳ עד 50 מ״ר
  15חוק הגז
2.1 וחניון למכליות +   + 2 (חלקי)10חוק הגז, תקנות התעבורה, התשכ״א–1961 (להלן – תקנות התעבורה)
2.1 זתחנת תדלוק בגז[+]++  +  5חוק הגז
2.2דלק לסוגיו
2.2 אתחנת דלק ותדלוק+++  +  5 
2.2 בבית זיקוק+++  + 1, 2 (חלקי)10 
2.2 גשינועו בצנרת++   + 2 (חלקי)10 
2.2 דאחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל״ז–1976+++  + 2 (חלקי)10 
2.2 המסופי דלק+++  + 2 (חלקי)10 
2.2 זחניון למכליות דלק +   + 2 (חלקי)10תקנות התעבורה
2.2 חשינועו במכליות[+]+   +  10חוק שירותי הובלה
2.3פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון+ +  + 110 
2.4תחנת כוח+++  +
ת׳ עד 500 מ״ר
 1, 2 (חלקי)15 
קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים
3.1בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה+  +[+]+
ת׳ עד 500 מ״ר
  10תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד–1964, תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש״ך–1960
3.2בעלי חיים, לרבות ימיים
3.2 אבעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם+  + +
ת׳
  10 
3.2 בהצגתם   + +
ת׳ עד 500 מ״ר
  15תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), התשכ״ט–1969
3.2 ג(נמחק)          
3.2 ד(נמחק)          
3.2 ה(נמחק)          
3.2 ומספרה   + +
ת׳ עד 300 מ״ר
+ 15 
3.2 ז(נמחק)          
3.2 חעופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם+  + +
ת׳
  10תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ״א–1981 (להלן – תקנות משקי עופות), תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפול, הפצה, רבייה וגידול של עופות), התשמ״א–1981
3.3הדברה
3.3 א(נמחק)          
3.3 בהדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים+ +  +  10 
3.4חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 אייצורם, אריזתם, אחסונם+ + +  110 
3.4 גמכירתם[+]    +  10תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ״ב–1982
3.5מזון לבעלי חיים
3.5 אייצורו, עיבודו, אריזתו+
למעט לעניין אריזתו
 +
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת׳ עד 500 מ״ר
 110 
3.5 באחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו   + +
ת׳ עד 300 מ״ר
+ 15לעניין הובלה – חוק שירותי הובלה
3.6פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה, ”פסדים“ – כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ״א–1981 (להלן – תקנות הפסדים)
3.6 אאיסופם   +    10תקנות הפסדים
3.6 בעיבודם+  + +
ת׳ עד 500 מ״ר
 15תקנות הפסדים
3.6 גמכירתם   + +
ת׳ עד 300 מ״ר
  5תקנות הפסדים
3.7תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות
3.7 אייצורם+   +
לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד למעט תרופות
+
ת׳ עד 500 מ״ר
 110 
3.7 באחסונם    [+]
לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד למעט תרופות
+
ת׳ עד 200 מ״ר
  10 
3.7 ג(נמחק)          
קבוצה 4 – מזון
4.1ביצים
4.1 אריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון   + +
ת׳ עד 500 מ״ר
  5תקנות רישוי עסקים (תחנת מיון לביצי מאכל), התשנ״ה–1994, תקנות משקי עופות
4.1 ב(נמחק)          
4.1 גמדגרה  [+]+ +
ת׳
  10תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות), התשכ״ז–1967
4.1 דהובלתן לתחנת מיון   +    10חוק שירותי הובלה
4.2בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
4.2 אמסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 +
לעניין מסעדה המיועדת ל־200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
  ++
ת׳ – מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ״ר לרבות סגירת חורף
  10 
4.2 בבית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 +
לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר, המיועדים ל־200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
  [+]+
ת׳ – מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ״ר לרבות סגירת חורף
  10 
4.2 גהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה    ++
ת׳ עד 500 מ״ר
  10 
4.3בית קירור
4.3 אלבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם[+]   ++
ת׳ עד 200 מ״ר
  10צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ״א–1960 (להלן – צו סחר)
4.3 בלמזון אחר ומרכיביו[+]   ++
ת׳ עד 200 מ״ר
  10צו סחר
4.4בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם
4.4 א(נמחק)          
4.4 בטיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום+
למעט לעניין אריזתו
 [+]
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת׳ עד 500 מ״ר
  10 
4.4 ד(נמחק)          
4.4 ה(נמחק)          
4.4 זטיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום[+]
למעט לעניין אריזתו
 [+]
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת׳ עד 500 מ״ר
  10 
4.5חלב גולמי
4.5 בהובלתו   +    5תקנות התעבורה
4.6מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6 אייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום
ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
+
למעט לעניין אריזתו
 [+]
למעט לעניין אריזתו
 ++
ת׳ עד 500 מ״ר
 1, 510צו סחר
4.6 ב(נמחק)          
4.6 גאחסונו    ++
ת׳ עד 200 מ״ר
  10צו סחר
4.6 דהובלתו, הפצתו או חלוקתו    +   10חוק שירותי הובלה
4.6 ההסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל״ב–1972    ++
ת׳ עד 500 מ״ר
  5צו סחר
4.6 וייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום;
ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום
[+]
למעט לעניין אריזתו
   ++
ת׳ עד 500 מ״ר
 510צו סחר
4.7מזון לרבות משקאות – מכירתו
4.7 אקיוסק    [+]+
ת׳ עד 300 מ״ר
+ 15 
4.7 במרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון    [+]+
ת׳ עד 300 מ״ר
+ 15 
4.7 גאטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים    ++
ת׳
  1 
4.7 דמרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון    ++
ת׳ עד 300 מ״ר
  10 
4.8משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה +   +
ת׳ מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ״ר לרבות סגירת חורף
  5 
קבוצה 5 – מים ופסולת
5.1אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.1 אתחנת מעבר ומיון+    +
ת׳ עד 500 מ״ר
  5 
5.1 באיסופה, הובלתה[+]       15תקנות התעבורה
5.1 גטיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה+    +
ת׳ עד 500 מ״ר
 15 
5.1 דאתר לסילוק פסולת יבשה+    +
ת׳
  5 
5.1 האתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים+  +
(לעניין פסדים בלבד)
 +
ת׳
  5 
5.2מי שתייה – מיתקן להפקתם ולטיפול בהם
5.2 אמיתקן התפלת מים+++ ++
ת׳
 2 (חלקי)5 
5.2 במי שתייה – מיתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מיתקן להתפלתם    ++
ת׳
  5 
5.3שפכים וקולחין
5.3 אעיבודם, טיהורם, אחסונם+   ++
ת׳
 15 
5.3 גהובלתם במכליות[+]   [+] + 15חוק שירותי הובלה
קבוצה 6 – מסחר ושונות
6.1אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ״ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה     +
ת׳ – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ״ר וגובהו עד 3.70 מטר
+ 15 
6.2חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ״ר לפחות +   +  10 
6.4מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים[+]    +
ת׳ עד 300 מ״ר
  15 
6.5מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם+ +  +
ת׳ עד 300 מ״ר
 110 
6.7פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ״ר     +
ת׳ עד 1,500 מ״ר
+ 15 
6.8קניון
6.8 אניהולו +[+] ++  5 
6.8 בעסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו +   ++5 
6.9רוכלות
6.9 ארוכלות מזון    [+]+
ת׳
  5 
6.9 ברוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זואישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות+
ת׳
  5 
6.9 גרוכלות אחרת     +
ת׳
  5 
6.12עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני [+]   +
ת׳ עד 300 מ״ר
+ 15 
6.13אולפן הקלטות אודיו     +
ת׳ עד 500 מ״ר
+ 15 
6.14מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו    [+]+
ת׳ עד 300 מ״ר
+ 15 
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט
7.1אירוח ולינה
7.1 אבית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו״ב[+]+  ++
ת׳ עד 2 קומות ועד 16 מיטות סך הכול
  10 
7.1 בהשכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע    ++
ת׳ עד 6 חדרים סך הכול בכל יחידות האירוח
+ 10 
7.1 גבית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס״ד–2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם[+]   ++  5 
7.1 השטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום [+]  [+]+
ת׳
  10 
7.2גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום [+] +[+]+
ת׳ עד 10,000 מ״ר
  10 
7.4מים – נופש
7.4 אבריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש +  ++  5 
7.4 בפארק מים, מגלשות מים +  ++  5 
7.4 גבריכת זרמים (ג׳קוזי)    ++
ת׳
  5 
7.4 דמקווה    ++
ת׳ עד 300 מ״ר
  5 
7.4 הבית מרחץ, מרחצאות    ++
ת׳ עד 300 מ״ר
  5 
7.5מכון כושר ששטחו גדול מ־800 מ״ר שאינו אחד מאלה:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ״ח–1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד
ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד
     ++ 15חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ״ד–1994
7.6משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם +   +
ת׳ בשטח פתוח
  3 
7.7עינוג ציבורי
7.7 אמקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון +   +
ת׳ מקום המיועד ל־50 איש לכל היותר
  5 
7.7 בקולנוע, תאטרון +   +  5 
7.7 גקרקס +   +  1 
7.7 דאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ++  +  1
31 ביולי
 
7.7 האמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל־500 משתתפים או יותר +   + 25 
7.7 ודיסקוטק +   +  3 
7.7 זיריד או תערוכה שלא במבנה של קבע +   + 21 
7.7 חכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי[+]   [+]+
ת׳
  10פקודת הנמלים, [נוסח חדש], התשל״א–1971 (להלן – פקודת הנמלים), חוק רשות הספנות והנמלים, התשס״ד–2004, תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג–1982 (להלן – תקנות בטיחות השיט), תקנות הנמלים (מעגנות), התשע״א–2010 (להלן – תקנות המעגנות)
7.7 טמקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים [+] + +
ת׳ עד 1,000 מ״ר
  1תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס״א–2001, תקנות תנועת בעלי חיים
7.7ייריד מזון [+]  ++  1 
7.7 יאאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל +   +  1
31 ביולי
 
7.8קייטנות
7.8 אקייטנה    ++  1חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש״ן–1990 (להלן – חוק הקייטנות)
7.8 במחנה נוער [+]  ++  1חוק הקייטנות
7.9אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה +  ++  10 
7.10שעשועים
7.10 אמיתקני שעשועים     +
ת׳
  5 
7.10 בלונה פארק +   +  5 
קבוצה 8 – רכב ותעבורה
8.2העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד +   +
ת׳ עד 500 מ״ר
  5 
8.3הובלה
8.3 אכספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים +      5 
8.3 בהובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד     +
ת׳ עד 500 מ״ר
+ 15חוק שירותי הובלה
8.4הסעת נוסעים
8.4 אהסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו[+]    +
ת׳ עד 500 מ״ר
  15צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ״ה–1985
8.4 בתחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית++   +  15פקודת התעבורה
8.4 ג(נמחק)          
8.4 דתחנת רכבת תת־קרקעית +   +  5 
8.5כלי טיס לסוגיהם – ייצורם, תיקונם, שיפוצם+ +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
 110חוק הטיס, התשע״א–2011
8.6כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ״ה), למעט חלקים משומשים
8.6 אמכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים +   +
ת׳ עד 300 מ״ר
  15תקנות התעבורה, צו יבוא חופשי, התשע״א–2011, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל״ט–1978
8.6 בחניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ״ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז +   +  10 
8.6 גרחיצתם     +
ת׳
+ 15 
8.6 ד(נמחק)          
8.6 וייצורם, שיפוצם+ [+]  +
ת׳ עד 300 מ״ר
 110צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ״ז–1967
8.6 זחניון מקורה או תת־קרקעי, ששטחו מעל 500 מ״ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד[+]+   +  10 
8.7כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ״ה) – חלקים משומשים
8.7 אמכירתם, אחסונם +   +
ת׳ עד 300 מ״ר
  15חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ״ח–1998 (להלן – חוק הגבלת השימוש), צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ״ג–1982
8.7 בפירוקם מהרכב++   +  15חוק הגבלת השימוש
8.8כלי שיט
8.8 אהשכרתם, אחסונם[+]    ++ 15תקנות המעגנות, תקנות בטיחות השיט
8.8 גמעגנה++  [+]+  15 
8.8 דייצורם, תיקונם, שיפוצם+ +  +  10פקודת הנמלים, תקנות המעגנות, לגבי מתן אישורים הנדסיים ואישורי פעולה לביצוע בנייה או שינויים בכלי שיט – תקנות הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס״ב–2002
8.9מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ״ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9 אמכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)[+]++  +  15צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש״ל–1970 (להלן – צו המוסכים)
8.9 בחשמלאות     +
ת׳ עד 300 מ״ר
  15צו המוסכים
8.9 דתיקון תקרים  [+]  +
ת׳ עד 200 מ״ר
+ 15צו המוסכים
8.9 ה(נמחק)          
8.9 וטיפול אחר ברכב  [+]  +
ת׳ עד 300 מ״ר
  15 
8.11רכבל +   +
ת׳
  15צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), התשכ״ח–1968
8.12מרכז תחזוקה לרכבות++[+]  +  15 
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
9.1כלי נשק ותחמושת
9.1 אמכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה) +   +
ת׳ עד 300 מ״ר
  3 
9.1 במטווח ירי ++  +
ת׳ בשטח פתוח
  3 
9.1 גייצורם+++  +
ת׳ – ייצור שאינו של תחמושת במקום ששטחו עד 500 מ״ר
 1, 2 (חלקי)3 
9.4שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני +   +
ת׳ עד 500 מ״ר
  5 
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
10.1אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם[+] +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
  15 
10.2אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי+ +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
 110לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה – לפי פקודת המכרות
10.3בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה+ [+]  + 115 
10.4טקסטיל, דברי הלבשה
10.4 אייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה+ +  + 110 
10.4 בגזירה, תפירה  [+]  +
ת׳ עד 500 מ״ר
+ 15 
10.5דברי הנעלה – ייצורם+ +  + 115 
10.6דשנים
10.6 אייצורם, עיבודם, אריזתם+ +  + 110 
10.6 באחסונם[+] [+]  ++ 15 
10.7חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם
10.7 אהכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש+ +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
 110 
10.7 באחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי     +
ת׳ עד 300 מ״ר
  15 
10.7 גהכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש[+] +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
  5 
10.7 דהכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים[+] +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
  10 
10.8חומרי חיטוי או ניקוי
10.8 אייצורם, עיבודם, אריזתם+ +  + 110 
10.8 באחסונם שלא לצורך מכירה במקום[+] [+]  ++ 15 
10.9חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו[+] [+]  + 1, 310 
10.10חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים
10.10 אייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם+ +  + 110 
10.10 באחסונם[+] [+]  +  10 
10.10 גמכירתם[+]    +  10 
10.10 דאיסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א–1971[+]    +  10חוק שירותי הובלה
10.10 הטיפול באריזות משומשות+    + 110 
10.10 וטיפול בפסולת+ [+]  + 15 
10.10 זתחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים+ +  +  5 
10.11חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די־נור
10.11 אייצורם, עיבודם, פיתוחם+++  + 1, 2 (חלקי)3 
10.11 במכירתם, אחסונם, אריזתם ++  +  3 
10.11 גשינועם, הובלתם, איסופם +   +  3חוק שירותי הובלה
10.11 דמחזורם, הנצלתם+ +  + 13 
10.11 ההשמדתם, אתר להשמדתם+ +  + 13 
10.11 ובחינתם, אתר לבחינתם+ +  + 13 
10.13מרפדייה     ++ 15 
10.14מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת
10.14 אייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם+ +  + 110 
10.14 בפחחות, למעט פחחות רכב  [+]  +
ת׳ עד 500 מ״ר
+ 15 
10.14 גמסגריה[+] +  +
ת׳ עד 500 מ״ר
+ 15 
10.14 דייצור שלטים  [+]  +
ת׳ עד 500 מ״ר
+ 15 
10.14 האחסונם, מיונם סחר בהם +   +  5 
10.14 והרכבתם  [+]  ++ 15 
10.14 זגריטטם+[+][+]  +  5 
10.16עץ ומוצריו
10.16 אעיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי+ +  + 110 
10.16 בייצור רהיטים[+] +  +  10 
10.16 גאחסונו ומכירתו     +  15 
10.20פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור+ [+]  + 110 
10.21נייר ומוצריו: ייצור+ +  + 110 


כ״ד בטבת התשע״ג (6 בינואר 2013)
  • אליהו ישי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.