תקנות רופאי השניים

תקנות רופאי השניים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות רופאי שיניים, התשל״ח–1978


ק״ת תשל״ח, 950; תש״ם, 2312.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־17 לפקודת רופאי שיניים, 1945, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”רשיון“ – רשיון או תעודת היתר או היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים;
”רופא מחוזי“ – רופא בשירות משרד הבריאות ששר הבריאות הפקידו על לשכת בריאות מחוזית או נפתית;
”המחלקה“ – המחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות.
טופס בקשה לעסוק ברפואת שיניים
בקשה לרשיון תוגש למנהל, באמצעות הרופא המחוזי באזור מגוריו של המבקש, לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורפו לה שאלון לעובדים מקצועיים בשירותי הרפואה הערוך לפי טופס 2 שבתוספת, העתק או צילום מאומת מהדיפלומה המעידה על השכלתו של המבקש ברפואת שיניים, וכן תעודה המעידה על אזרחות ישראלית לפי סעיף 15 לחוק האזרחות, התשי״ב–1952, או תעודת משרד הפנים על מעמדו של המבקש בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952.
הודעה על מען
מורשה לעסוק בריפוי שיניים יודיע בכתב על מען מגוריו ועל כל שינוי בו למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך ארבעה־עשר יום מיום שניתן לו הרשיון או מיום השינוי, לפי הענין.
שינוי שם
שונה שמו של מורשה לעסוק בריפוי שיניים מכל סיבה שהיא, לפי חוק השמות, התשט״ז–1958, יודיע בכתב על כך למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך שלושים יום לאחר תאריך השינוי, בצרוף תעודת משרד הפנים על שינוי השם.
רישום שינוי שם
נוכח המנהל כי שמו של מורשה לעסוק בריפוי שיניים שונה כדין ונמסרה הודעה כאמור בתקנה 4, יורה לשנות את שמו של המורשה לעסוק בריפוי שיניים ברשיונו ובכל רישום אחר הנעשה מטעם משרד הבריאות.
הודעה על אובדן רשיונות
אבד רשיון של מורשה לעסוק בריפוי שיניים, יודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה ולמנהל; ההודעה למנהל תינתן בכתב באמצעות הרופא המחוזי ויפורטו בה נסיבות אבדן הרשיון, ויצורפו לה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971, המאמת את העובדות המפורטות בהודעה, ואישור בכתב מתחנת המשטרה על מסירת הודעה כאמור לתחנת המשטרה.
הוצאת העתקי רשיונות
ניתנה הודעה למנהל כאמור בתקנה 6 רשאי הוא להוציא העתק רשיון במקום האבוד, בסייגים שימצא לנכון; על העתק כאמור יצויין שהוא העתק המחליף את המקור שאבד.
אבדן אישור תואר מומחה [תיקון: תש״ם]
הוראות תקנות 6 ו־7 יחולו, בשינויים המתאימים, גם על אבדן אישור תואר מומחה שניתן לפי תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל״ז–1977.
הצבת הודעה מחוץ למרפאה
(א)
הודעה שמורשה לעסוק בריפוי שיניים רשאי להציב מחוץ למרפאתו לא תהיה גדולה מ־60 × 40 סנטימטרים.
(ב)
הודעה כאמור בתקנה זו לא תכיל אלא את הפרטים כלהלן, כולם או מקצתם:
(1)
שמו של המורשה לעסוק בריפוי שיניים, שלפניו יבוא הכינוי ”דוקטור“ או כל קיצור של כינוי זה, אם יש לו תואר אקדמי דוקטור או שהורשה להשתמש בכינוי ”דוקטור“ לפי סעיף 10(4) לפקודה, ולאחריו, אם הוא בעל תארים אקדמיים או דיפלומות, אותיות המציינות אותם תארים או דיפלומות;
(2)
ההגדר ”רופא שיניים“, אם הוא רופא שיניים, וההגדר ”מרפא שיניים“ אם הוא מרפא שיניים;
(3)
(4)
שעות הקבלה.
(ג)
המנהל רשאי לאסור, בצו כללי או מיוחד, את השימוש בכל ראשי תיבות, קיצורים, הגדרים או תארים, בכל הודעה כאמור בתקנה זו, אם, לדעתו, עלולים הם לטעת בקרב הציבור רושם בלתי נכון על הכשרה המקצועית של מורשה לעסוק בריפוי שיניים, ומורשה לעסוק בריפוי שיניים שעליו חל הצו לא ישתמש בראשי תיבות, קיצורים, הגדרים או תארים שנאסרו כאמור.
(ד)
מורשה לעסוק בריפוי שיניים המשנה את מענו רשאי להציב מחוץ למרפאתו הקודמת, לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, הודעה כאמור בתקנה זו בצירוף כתובת או הודעה המודיעה על מענו החדש.
ביטול
תקנות רופאי שיניים, 1945 – בטלות.
הוראת מעבר
בקשות לרשיונות שביום תחילתן של תקנות אלה נסתיים הדיון בהן והודעות שהוגשו או ניתנו לפי תקנות רופאי שיניים, 1945, רואים אותן כאילו הוגשו לפי תקנות אלה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות רופאי שיניים, התשל״ח–1978“.

תוספת

טופס 1: בקשה לרשיון / היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים טופס (תקנה 2)
טופס 2: שאלון לעובדים מקצועיים בשירותי הרפואה (תקנה 2)


כ׳ באדר א׳ התשל״ח (27 בפברואר 1978)
  • יעקב מנצ׳ל
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.