פתיחת התפריט הראשי

תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות)

תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות), תשל״ו–1976


ק״ת תשל״ו, 1005.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ב לחוק לימוד חובה, תש״ט–1949, ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר היוועצות בוועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, אני מתקין תקנות אלה:


תקפן של התקנות פג לאחר שבוטלו סעיפים 4א עד 4ה לחוק לימוד חובה, תש״ט–1949 והוחלפו בהסדרים הקבועים בחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988.


1.
הרכב ועדת העררים
ועדת עררים לבדיקות תהיה של שלושה חברים, בהרכב המפורט להלן:
(1)
יושב ראש הוועדה יהיה מפקח כולל על המוסד שבו לומד הילד או הנער;
(2)
חבר אחד יהיה פסיכולוג שימנה מנהל המחוז;
(3)
חבר אחד יהיה נציג רשות החינוך המקומית שבה מתגורר הילד או הנער.
2.
דרכי פעולה
(א)
ערר על הוראה לבדיקה יוגש בכתב ליושב ראש הוועדה ויכלול את אלה:
(1)
שמו, גילו וכיתתו האחרונה של הילד או הנער;
(2)
נימוקי הערר.
(ב)
יושב ראש הוועדה יקבע את מועד הדיון בערר, יזמן את חברי הוועדה וימציא להם, לעיון מוקדם, את כרטיס התלמיד, את המסמכים ששימשו יסוד להוראה לבדיקה, את ההוראה לבדיקה ואת הערר.
(ג)
הועדה רשאית, ביוזמתה או לפי בקשת העורר, לשמוע חוות דעת.
(ד)
החלטת הוועדה תימסר לעורר תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הערר.
3.
שם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות), תשל״ו–1976“.


ה׳ בשבט תשל״ו (7 בינואר 1976)
  • אהרן ידלין
    שר החינוך התרבות והספורט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.