תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי)

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ״ט–1988


ק״ת תשמ״ט, 186.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”עובד המדינה“ ו־”עובד גוף מתוקצב“ – כמשמעותם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, למעט חייל, שוטר וסוהר;
”עובד“ – עובד המדינה ועובד גוף מתוקצב;
”השר“ –
(1)
לענין עובד המדינה – השר הממונה;
ואולם –
לענין עובד לשכת נשיא המדינה – מנהל הלשכה;
לענין עובד הכנסת – יושב ראש הכנסת;
לענין עובד משרד מבקר המדינה – מבקר המדינה;
(2)
לענין עובד גוף מתוקצב – השר הממונה על ביצוע החוק שלפיו הוקם אותו גוף, ולענין חברה ממשלתית – השר שנקבע כאחראי לעניני החברה; ואולם לגבי עובד בנק ישראל – נגיד בנק ישראל;
”השר הממונה“ – השר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק או השר שבמסגרת משרדו מקבל עובד המדינה שכר מן המדינה;
”בית הדין“ – בית הדין למשמעת כאמור בסעיף 39(א) לחוק יסודות התקציב;
”בית דין למשמעת“ – בית הדין שהוקם בחוק;

פרק ב׳: התאמת הוראות חוק המשמעת

החלת הוראות חוק המשמעת והתקנות לפיו
הוראות החוק והתקנות לפיו יחולו לענין השיפוט המשמעתי בבית הדין בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכן בשינויים ובתיאומים המפורטים בתקנות אלה.
התאמת מונחים
כל מקום בחוק שבו נאמר ”עובד המדינה“ או ”עובד גוף מבוקר“ יראו כאילו נאמר בו ”עובד“.

פרק ג׳: התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי דין של בית הדין), התשכ״ד–1963

הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), התשכ״ד–1963, יחולו לענין השיפוט המשמעתי בפני בית הדין בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכן בשינויים ובתיאומים המפורטים להלן:

פרק ד׳: התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), התשכ״ד–1963

תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), התשכ״ד–1963, למעט תקנה 17 שבהן, יחולו לענין השיפוט המשמעתי לפי חוק יסודות התקציב בשינויים המחוייבים לפי הענין, ואולם בתקנה 16, במקום ”נציב השירות“ ייקרא ”אב בית הדין“.

פרק ה׳: התאמת הוראות תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), התשל״ח–1978


ו׳ בכסלו התשמ״ט (15 בנובמבר 1988)
  • אברהם שריר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.