תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות)

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 836.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 42(א)(3) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חומר נפיץ“ – חומר, אשר בחשיפתו לחום עלול להתפוצץ, לרבות חומר נפץ כהגדרתו בחוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954, חומרי פירוטכניקה, מכלי לחץ, תרסיסים;
”חוק החומרים המסוכנים“ – חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג–1993;
”יער“ – שטח נטוע, בין טבעי ובין נטוע ביד אדם, לרבות חורש טבעי, בוסתנים, ונטיעות בגדות נחלים;
”כימיקל מזיק“ ו”רעל“ – כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים;
”מבנה“ – בין שהוא קבוע ובין שהוא נייד, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע, לרבות קיר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או המיועדים לגדור או לתחום, שטח קרקע או חלל;
”מדורה“ – דליקה יזומה מבוקרת, למעט דליקה כאמור בתוך מיתקן ייעודי להכנת אוכל או לשריפתו, או בתוך מיתקן ייעודי לחימום, ולמעט דליקה כאמור שהותרה על פי כל דין;
”מרחק“ – מרחק אופקי.
כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורה
לא ידליק אדם מדורה ולא ישהה בקרבתה אלא במרחק ובאופן בטוח שאינו מסכן אותו או אחרים או רכוש, ולפי תקנות אלה.
מקום מדורה
אדם המבקש להדליק מדורה, יקים אותה במרחק מן המפורטים להלן לפי הוראות אלה:
(1)
מדורה המצויה בתוך גומה באדמה, שקוטרה אינו עולה על 50 ס״מ וגובהה עד גובה פני האדמה –
(א)
המרחק בין המדורה ליער – יעלה על 100 מטרים, למעט בשטח ייעודי להדלקת מדורות שהוקצה ביער, ולפי השלטים שבמקום;
(ב)
המרחק בין המדורה למיתקני גז ודלק – יעלה על 20 מטרים;
(ג)
המרחק בין המדורה למבנה – יעלה על 10 מטרים;
(2)
מדורה שאינה כאמור בפסקה (1) –
(א)
המרחק בין המדורה ליער – יעלה על 150 מטרים, למעט בשטח ייעודי להדלקת מדורות שהוקצה ביער ולפי השלטים שבמקום;
(ב)
המרחק בין המדורה למיתקני גז ודלק – יעלה על 40 מטרים;
(ג)
המרחק בין המדורה לקווי חשמל וטלפון – יעלה על 20 מטרים;
(ד)
המרחק בין המדורה למבנה – יעלה על 20 מטרים;
(ה)
המרחק בין המדורה למדורה אחרת – יעלה על 4 מטרים.
גודל המדורה
(א)
גודל בסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 4 מטרים.
(ב)
גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 3 מטרים מגובה הקרקע.
חומרי הבעירה במדורה
(א)
חומר הבעירה במדורה יהיה עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד.
(ב)
הדלקת המדורה לא תיעשה באמצעות כימיקל מזיק, רעל או חומר נפיץ למעט חומר מאיץ בעירה מוצק.
אמצעי כיבוי בקרבת מדורה
לא ידליק אדם מדורה אלא אם כן בקרבתה יהיו מצויים מים, חול או אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת אשר תאפשר את כיבויה.
כיבוי המדירה
לא ישאיר אדם מדורה בלא השגחה אלא לאחר שווידא את כיבויה לרבות כיבוי הגחלים ואי־הידלקות האש מחדש למשך 15 דקות.
מועד ואזור אסורים למדורות
(א)
הנציב או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לאסור על הדלקת מדורות במועד או באזור מסוים, בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות באותו מועד או אזור; ואולם בחגים ובמועדים שבהם נהוגה הדלקת מדורות, תהיה הסמכות האמורה נתונה לנציב בלבד.
(ב)
רשות הכבאות וההצלה תפרסם הודעה על איסור להדליק מדורות כאמור בתקנת משנה (א) באתר האינטרנט של רשות הכבאות וההצלה ובאמצעי התקשורת.
(ג)
לא ידליק אדם מדורה ולא ישהה לצדה במועד או באזור אשר רשות הכבאות וההצלה הודיעה שאסור להדליק בו מדורות כאמור בתקנת משנה (ב).
נסיבות מיוחדות
מפקד מחוז, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאשר, במקרים חריגים, מראש ובכתב, הדלקת מדורה שלא לפי תקנות אלה, ובתנאים שיקבע, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.
שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.


כ״ח בטבת התשע״ה (19 בינואר 2015)
  • יצחק אהרונוביץ׳
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.