תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב)

תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב), התשנ״ד–1994


ק״ת תשנ״ד, 1026.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א) ו־14(א) לחוק הפיקוח על מוסדות טיפול במשתמשים בסמים, התשנ״ג–1993 (להלן – החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מוסד משולב“ – כמשמעותו בחוק;
”מוסד משולב אמבולטורי“ – מוסד משולב שבו לא מתגוררים המטופלים;
”מוסד משולב פנימייתי“ – מוסד משולב שבו מתגוררים המטופלים;
”מנהל“ – כמשמעותו בחוק, לרבות מי שמיועד להיות מנהל;
”מטופל“ – חוסה המקבל טיפול משולב במוסד משולב.
מגיש ומקום הגשת הבקשה
(א)
בקשה לרשיון למוסד משולב (להלן – רשיון) יגיש המנהל לועדה שהוקמה על פי סעיף 2(ב) לחוק (להלן – הועדה).
(ב)
הבקשה תוגש לועדה באמצעות משרדי הרשות למלחמה בסמים, שהוקמה לפי חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ״ח–1988.
אופן הגשת הבקשה ופרטיה
(א)
בקשה לרשיון למוסד משולב פנימייתי תוגש, בשלושה עותקים, לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
בקשה לרשיון למוסד משולב אמבולטורי תוגש בשלושה עותקים, לפי טופס 2 שבתוספת.
פרטים נוספים
הועדה תהיה רשאית לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים על אלה שנקבעו בטפסים 1 ו־2, לפי הענין.
מועד הגשת הבקשה
בקשה לרשיון תוגש לועדה לא יאוחר מאשר ארבעה חודשים לפני המועד המיועד לפתיחתו של המוסד המשולב.
קביעת הועדה
(א)
הועדה תקבע תוך חודש מיום קבלת הבקשה לאיזה סוג מוסד מתייחסת הבקשה, בהתאם לסעיף 2(ג) לחוק.
(ב)
קבעה הועדה כי הבקשה מתייחסת למוסד משולב תעביר, את הבקשה כאמור בסעיף 5(א) לחוק, לשר העבודה והרווחה – באמצעות המחלקה לטיפול בנפגעי סמים שבמשרד העבודה והרווחה, ולשר הבריאות – באמצעות המחלקה לטיפול בהתמכרויות שבמשרד הבריאות.
(ג)
הועדה תודיע למנהל תוך שבועיים מיום קביעתה את סיווג המוסד שקבעה; היתה הקביעה כי המוסד הוא מוסד משולב, תודיע הועדה על העברת הבקשה לשרים.
מתן הודעה
הודעה על החלטה שניתנה בנוגע לבקשה לרשיון למוסד משולב תישלח למנהל תוך שלושה חודשים מיום קבלת הבקשה לרשיון, לפי טופס 3 שבתוספת.
מתן רשיון ותוקפו
(א)
רשיון יהא ערוך לפי טופס 4 שבתוספת.
(ב)
תוקף רשיון למוסד משולב יהיה לשנתיים; השרים רשאים לתת רשיון זמני לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
בקשה לחידוש רשיון
(א)
בקשה לחידוש רשיון למוסד משולב תוגש לשרים, באמצעות המחלקה לטיפול בנפגעי סמים במשרד העבודה והרווחה או המחלקה לטיפול בהתמכרויות שבמשרד הבריאות.
(ב)
בקשה לחידוש רשיון תוגש לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תוקף הרשיון, לפי טופס 1 או 2 שבתוספת, לפי הענין.
(ג)
הודעה על ההחלטה בבקשה לחידוש רשיון תישלח למנהל, לפי טופס 3 שבתוספת, תוך חודשיים מיום קבלת הבקשה.
שינויים בפרטי הבקשה
(א)
חלו אחרי מתן רשיון שינויים בפרטים הכלולים בבקשה לרשיון או לחידושו, יודיע עליהם המנהל לשרים תוך חודש מיום השינוי.
(ב)
ההודעה תישלח למחלקה לטיפול בנפגעי סמים שבמשרד העבודה והרווחה או למחלקה לטיפול בהתמכרויות שבמשרד הבריאות ולועדה.
דיון מחודש
(א)
נדחתה בקשה לרשיון או לחידושו, רשאי המנהל לבקש מהשרים, תוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה על הדחייה, לדון מחדש בבקשתו.
(ב)
הבקשה לדיון מחודש תישלח ליחידה לטיפול בנפגעי סמים שבמשרד העבודה והרווחה או למחלקה לטיפול בהתמכרויות שבמשרד הבריאות.
ועדה מייעצת
(א)
השרים רשאים להעביר בקשה לדיון מחודש לחוות דעתה של ועדה מייעצת שימנו לענין זה ושהרכבה:
(1)
משפטן בשירות המדינה, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
עובד בכיר במשרד העבודה והרווחה;
(3)
עובד בכיר במשרד הבריאות;
(4)
נציג השר הממונה על ביצוע חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ״ח–1988, שאינו חבר הועדה.
(ב)
הועדה המייעצת תשמע בנושא את המנהל, נציגי המחלקות בשני המשרדים וכל אדם שתראה לנכון לשמוע.
(ג)
הועדה המייעצת תקבע את סדרי דיוניה.
(ד)
חוות דעתה של הועדה המייעצת תימסר לשרים תוך שלושים ימים מיום שהענין הופנה לחוות דעתה.
החלטה בבקשה לדיון מחודש
(א)
החלטת השרים בבקשה לדיון מחודש תינתן תוך שלושים ימים מיום שהוגשה להם, ואם הועברה הבקשה לועדה המייעצת – תוך שלושים ימים מיום שקיבלו חוות דעתה של הועדה המייעצת.
(ב)
הודעה על ההחלטה תישלח לפי טופס 5 שבתוספת.
בקשה לשינוי סיווג מוסד משולב
(א)
בקשה לשינוי סיווג מוסד משולב תוגש לועדה.
(ב)
הועדה תחליט, תוך חודש מיום הגשת הבקשה, אם שונה סיווג המוסד ולאיזה סוג מוסד הוא שונה.
(ג)
קבעה הועדה כי סיווג המוסד המשולב לא שונה, ימשיכו לחול עליו הוראות תקנות אלה.
(ד)
קבעה הועדה כי שונה סיווג המוסד המשולב, למוסד מסוג אחר, תעביר הועדה את קביעתה לשר הנוגע בדבר ולמבקש תוך שבועיים מיום קביעתה, ויחולו הוראות התקנות החלות על המוסד מהסוג האחר; לענין זה, ”מוסד מסוג אחר“ – מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים לפי פקודת בריאות העם, 1940, או מוסד שהוא מעון לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965.
פנקס מוסדות
(א)
השרים ינהלו פנקס של מוסדות משולבים בעלי רשיון.
(ב)
הפנקס יכלול את הפרטים הבאים:
(1)
המספר הסידורי של הרשיון;
(2)
שם המוסד, מענו ומספר הטלפון שלו;
(3)
צורת ההתארגנות ומקורות התקציב להפעלת המוסד;
(4)
פרטי הזיהוי של הבעלים של המוסד, מקצועו והשכלתו;
(5)
פרטי הזיהוי של המנהל במקרה שבעל המוסד אינו המנהל, בציון מקצועו והשכלתו;
(6)
תפוסה מרבית מותרת;
(7)
תקן כוח אדם ומספר העובדים במוסד;
(8)
תקופת תוקף הרשיון של המוסד;
(9)
פרטים נוספים לפי שיקול דעת השרים;
(10)
שינויים בפרטים שנרשמו.

תוספת

טופס 1: בקשה לרשיון / לחידוש רשיון למוסד משולב פנימייתי למשתמשים בסמים (תקנות 3(א) ו־9(ב))
טופס 2: בקשה לרשיון / לחידוש רשיון למוסד משולב אמבולטורי (תקנות 3(ב) ו־9(ב))
טופס 3: הודעה בדבר החלטה על בקשה לרשיון / לחידוש רשיון לניהול מוסד פנימייתי משולב / לניהול מוסד אמבולטורי משולב (תקנות 7 ו־9(ג))
טופס 4: רשיון לניהול מוסד משולב (תקנה 8(א))
טופס 5: הודעה בדבר החלטה בבקשה לדיון מחודש למתן רשיון / לחידוש רשיון למוסד פנימייתי משולב / למוסד אמבולטורי משולב (תקנה 13(ב))


ה׳ בסיון התשנ״ד (15 במאי 1994)
  • יצחק רבין
    שר הבריאות
  • אורה נמיר
    שרת העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.