תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות)

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 948.

הודעות: ק״ת תשע״ב, 679; תשע״ג, 609; תשע״ד, 684; תשע״ה, 945, 947; תשע״ו, 854.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה) (להלן – הפקודה), ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ושל ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


קביעת הוצאות מרביות [תיקון: [הודעות]]
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה כמפורט בטור א׳, לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה, בטור ב׳: (הסכומים מעודכנים ליום 1 בינואר 2016)
(1)
משלוח דרישה ראשונה בכתב — 16 שקלים חדשים
משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה הודעה על החוב — 23 שקלים חדשים
(2)
משלוח דרישה נוספת בכתב — 16 שקלים חדשים
משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום ובלבד שלא יישלחו יותר מ־3 דרישות בשנה — 23 שקלים חדשים
(3)
עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני — 16 שקלים חדשים
צו עיקול אלקטרוני — 8 שקלים חדשים
(4)
משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי — 16 שקלים חדשים
משלוח צו מסירה — 16 שקלים חדשים
(5)
איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה מהכתובת המופיעה באחד מן המרשמים המנויים להלן, לפי העניין מרשם האוכלוסין, רשם החברות, רשם השותפויות, רשם האגודות השיתופיות ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב — 125 שקלים חדשים
(6)
עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו — 167 שקלים חדשים
(7)
עיקול רכב במשרד הרישוי — 84 שקלים חדשים
(8)
המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם — 167 שקלים חדשים
ואולם לא יגבו הוצאות כאמור אם היה ניתן להמציא את האזהרה במועד שבו בוצע העיקול ברישום, כאמור בתקנת משנה 1(7)
(9)
הובלה והוצאת מעוקלים — 356 שקלים חדשים
(10)
הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים — 2,123 שקלים חדשים
(11)
ניסיון לבצע אחת מהפעולות המנויות בתקנות משנה 1(6) עד 1(10) אשר לא צלח בשל אחד מאלה: — כמפורט באותן פסקאות
(1)
הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול;
(2)
הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה כתובתו של החייב, לפי אחד מן המרשמים המנויים בתקנת משנה 1(5) או לפי מה שנמסר על ידי הסרבן
(12)
השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול — עלות העסקת שוטר בשכר שלא במסגרת פעילות המשטרה, בהתאם לנוהלי משטרת ישראל
(13)
מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה אחרת, בידי מי שאינו עובד מדינה — 10% מהסכום שיתקבל ממכירת המיטלטלין לפי תקנה 14(ב) לתקנות המסים (גבייה), התשל״ד–1974 (להלן – תקנות המסים (גבייה))
(14)
הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת, שהורה עליה פקיד הגבייה בהתאם לתקנה 12 לתקנות המסים (גבייה) ואולם לגבי פרסום הודעה על קיומה של מכירה של פריטים השייכים לסרבן ולסרבנים אחרים, יתחלק הסכום בין הסרבנים שפרטיהם מופיעים במודעה — 523 שקלים חדשים
(15)
מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים — סכומים ושיעורים כאמור בתקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), התשס״ב–2002, בשינויים המחויבים
(16)
הוצאות גרירה של רכב –
(א)
רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון, למחסן הנמצא במרחק –
(1)
עד 35 ק״מ ממקום הגרירה — 418 שקלים חדשים
(2)
מ־36 ק״מ עד 50 ק״מ ממקום הגרירה — 497 שקלים חדשים
(3)
מ־51 ק״מ עד 75 ק״מ ממקום הגרירה — 575 שקלים חדשים
(4)
מ־76 ק״מ ואילך ממקום הגרירה — 648 שקלים חדשים
(ב)
רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה, למחסן הנמצא במרחק –
(1)
עד 35 ק״מ ממקום הגרירה — 993 שקלים חדשים
(2)
מ־36 ק״מ עד 50 ק״מ ממקום הגרירה — 1,098 שקלים חדשים
(3)
מ־51 ק״מ עד 75 ק״מ ממקום הגרירה — 1,286 שקלים חדשים
(4)
מ־76 ק״מ ואילך ממקום הגרירה — 1,464 שקלים חדשים
(17)
פריצת דלת של רכב — 157 שקלים חדשים
(18)
פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל — 241 שקלים חדשים
(19)
פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד — 669 שקלים חדשים
(20)
הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו –
(א)
מיטלטלין — 261 שקלים חדשים למטר מעוקב לחודש או חלקו
(ב)
כלי רכב –
(1)
בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון — 42 שקלים חדשים ליום או חלק ממנו
(2)
בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה — 105 שקלים חדשים ליום או חלק ממנו
(21)
שמאות מיטלטלין לרבות רכב — 314 שקלים חדשים
להוצאות הקבועות בתקנות אלה ייווסף מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1976, ככל שהם חייבים במס כאמור.
הוצאות חריגות
הממונה על הגבייה רשאי לאשר הוצאה חריגה שהיתה כרוכה בהפעלת אמצעי אכיפה ושמנויה בתקנה 1, בסכום הגבוה מהנקוב בה, אם נוכח כי מטעמים מיוחדים שיירשמו ויומצאו לסרבן, ההוצאה החריגה הכרחית לצורך גביית החוב, וכי היא סבירה בנסיבות העניין, לרבות בשים לב לסכום החוב, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יעלה על 50% מגובה החוב המקורי בתוספת הצמדה וריבית, או 50,000 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם; לעניין זה, ”הוצאה חריגה“ – הוצאה שהיתה חיונית לצורך הפעלת אמצעי אכיפה לפי הפקודה, שנדרשה רק בשל נסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה או של הנכס המסוים שלגביו הופעלו אמצעי האכיפה, ושהיא אינה נדרשת בדרך כלל לצורך הפעלת אמצעי אכיפה לפי הפקודה.
הוצאות בהתאם לסכום החוב
בבחינת סבירות אמצעי האכיפה, שבהם יישא הסרבן בהוצאות לפי סעיף 12ט לפקודה, וסבירותן של ההוצאות כאמור, יילקח בחשבון, בין השאר, היחס שבין גובה ההוצאות לגובה החוב.
חיוב יחיד לפעולה
לא ייגבה כפל תשלום בשל פעולה, בשל כך שהפעולה לא הושלמה במועד אחד, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
(1)
הוכח להנחת דעתו של הממונה על הגבייה שלא היה ניתן להשלים את ביצוע הפעולה בפעם אחת;
(2)
הסרבן ביקש את פיצול הפעולה;
(3)
אין בתקנות אלה הוראה אחרת.
החזר הוצאות בשל נקיטת הליך בטעות
הוכח להנחת דעתו של הממונה על הגבייה כי ננקטו אמצעי אכיפה בטעות, יוחזרו למי שננקטו נגדו אמצעים כאמור ההוצאות שנשא בהן בשל נקיטת הליכים אלה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.
הצמדה למדד
(א)
הסכומים הנקובים בתקנה 1 יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
עדכון סכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).
(ג)
סכום שעודכן לפי תקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ד)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש ינואר 2011.
(ה)
מנהל רשות המסים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1 כפי שהתעדכנה לפי תקנה זו.
ביטול
תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה), התשנ״ג–1992 – בטלות.


כ״ז בניסן התשע״א (1 במאי 2011)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.